• Załącznik Nr 1

     do Zarządzenia Nr 24/2020

     Dyrektora

     ZSCKR w Mokrzeszowie

      

     Procedura dotycząca organizacji nauki zdalnej

     w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa
     w Mokrzeszowie

      

     Założenia ogólne.

     Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

     • szkolechodzi o Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
      im. W. Witosa w Mokrzeszowie
     • podmiotach szkoły – chodzi o nauczycieli, uczniów i rodziców/prawnych opiekunów
     • Statucie – chodzi o Statut Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im W. Witosa w Mokrzeszowie
     • dyrektorze – chodzi o dyrektora w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im W. Witosa w Mokrzeszowie

      

     1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
     1. Organizacja nauczania i wychowania.
      1. We wszystkich kwestiach związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły znajdują zastosowanie zapisy Statutu Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im W. Witosa w Mokrzeszowie.
      2. Ze względu na szczególne okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
       i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się inny sposób kształcenia polegający na wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
      3. W okresie, o którym mowa, działalność szkoły jest ograniczona jedynie w zakresie bezpośredniego kontaktu pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły z uwzględnieniem szczególnych przypadków, które wymagają takiego kontaktu i wiążą się z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania szkoły.
      4. Formą kontaktu obowiązującą w okresie, o którym mowa, jest kontakt zdalny przy wykorzystaniu e-komunikatorów, tj.
     1. e-dziennika dostępnego pod adresem:

     https://uonetplus uzytkownik.vulcan.net.pl/minrol/,

     1. poczty e-mail uczniów i nauczycieli (wykaz adresów nauczycieli stanowi Załącznik Nr 1 do Procedury) założonej przed szkolnego administratora w domenie mokrzeszow.edu.pl  wg schematu inicjał imienia.nazwisko@mokrzeszow.edu.pl (bez polskich znaków)
     2. telefonów
      1. W celu usprawnienia wykonywania zadań wprowadza się dodatkowe narzędzie ułatwiające pracę i współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły dostępne na platformie
       G Suite, w tym aplikacji Google Classroom, Google Dysk, Google Meet.
      2. Nie ma możliwości wykorzystywania do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych z działalnością statutową szkoły innych e-komunikatorów niż wskazane w punkcie 1.4 i 1.5
      3. W przypadku wystąpienia utrudnień, które mogą w sposób zdecydowany uniemożliwić realizację kształcenia zdalnego, należy o tym fakcie powiadomić dyrektora.

      

     1. Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami.
      1. Współpraca pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami ukierunkowana jest na osiągnięcie optymalnych indywidualnych efektów dydaktyczno-wychowawczych i powinna mieć charakter systematyczny.
      2. Nauczyciel jest zobowiązany udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących realizacji treści nauczania, wykonania zadań, form sprawdzenia wiadomości, oceniania, itp., jeżeli uczniowie bądź rodzice zwrócą się do nich z taką prośbą.
      3. Uczeń jest zobowiązany sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków, w tym terminowo wykonywać polecenia nauczycieli i sumiennie się samokształcić.
      4. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani na bieżąco śledzić frekwencję i postępy
       w nauce swoich dzieci oraz pozostawać w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.
      5. Kontakty pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami musi mieć miejsce w formach wskazanych w pkt. II 1.4 i II 1.5 w czasie:
     1. kiedy odbywają się e-zajęcia, czyli od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00
      a 15.00,
     2. podczas godzin konsultacji, których harmonogram stanowi Załącznik Nr 2 do Procedury

      

     1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach.
      1. Realizacja treści kształcenia odbywa się w oparciu o plan zajęć zamieszczony
       w e-dzienniku i opracowany dla każdego oddziału.
      2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastępstwa.
      3. Zajęcia indywidualne, w tym: nauczanie indywidualne, realizacja indywidualnej ścieżki edukacyjnej oraz realizacja zajęć w grupie do 5 osób odbywają się wg odrębnych planów przesyłanych na adres poczty e-mail ucznia, rodzica/prawnego opiekuna i nauczyciela.
      4. Układ zajęć uwzględnia:
     1. równomierne obciążenie ucznia w poszczególnych dniach tygodnia,
     2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, o ile nie wymagają one zblokowania w związku
      z realizacją danego modułu w kształceniu zawodowym,
     3. możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania przez nich intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
      1. Zajęcia prowadzi się z wykorzystaniem komunikatorów wskazanych w pkt. II 1.4 i 1.5.
      2. Nauczyciel planując pracę z młodzieżą musi uwzględnić zasady bezpiecznego
       i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, w tym łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych
       i bez ich użycia.

      

     1. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
      i umiejętności uczniów, w tym informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

      

     1.  Monitorowanie postępów i weryfikacja wiedzy.
      1. W zakresie monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i postępów zastosowanie mają zasady oceniania wewnątrzszkolnego określone w Statucie,
       z tym, że nauczyciele dokonują modyfikacji technik diagnozowania uwzględniając możliwości wynikające z kształcenia na odległość.
      2. Nauczyciel odpowiednio wcześnie informuje uczniów, które treści będą podlegały ocenie, w jaki sposób i kiedy nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności.
      3. Nauczyciel uwzględnia wartość merytoryczną otrzymanych od uczniów zadań/materiałów, nie oceniając ich jakości pod względem opracowania technicznego/informatycznego.
      4. Nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości ucznia, w tym jego specjalne potrzeby edukacyjne.
     2. Informowanie o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.
      1. Uczniowie i rodzice za pomocą dostępu do e-dziennika na bieżąco śledzą oceny wpisywane przez nauczycieli.
      2. Nauczyciel jest zobowiązany opatrzeć ocenę kodem (np. PP – praca pisemna)
       i zamieścić jej opis (np. „geneza II WŚ”) oraz przekazać uczniowi indywidualną informację zwrotną zawierającą m.in. uzasadnienie oceny.
      3. Uczniowie są zobowiązani na bieżąco poprawiać oceny po ustaleniu z nauczycielem formy i terminu.

      

     1. Sposób dokumentowania realizacji zadań ZSCKR w Mokrzeszowie.
     1. Realizacja podstawy programowej.
      1. Nauczyciel zapisuje w e-dzienniku oddziału temat lekcji uwzględniając modyfikację rozkładu materiału pod kątem możliwości realizacji treści kształcenia z wykorzystaniem zdalnego nauczania.
      2. Zapis powinien się pojawić w momencie rozpoczęcia danej lekcji zgodnie
       z obowiązującym planem.
      3. Informacja przekazana uczniowi przez nauczyciela w związku z realizacją danych zajęć musi zawierać:
     1. nazwę przedmiotu/ jednostki modułowej
     2. temat
     3. materiały prezentujące treści związane z omawianym tematem - ich forma musi być urozmaicona
     4. określenie sposobu sprawdzenia wiedzy z danego zakresu (jeśli się planuje takie sprawdzenie)
     5. dodatkowe zadania do samokształcenia, jednakże z uwzględnieniem zasady, że nie są one bezwzględnie koniecznie i nie powinny w sposób nadmierny obciążać ucznia.
      1. Informacja przekazana przez ucznia nauczycielowi musi być podpisana imieniem
       i nazwiskiem.
      2. Informacja przekazana przez rodzica musi być podpisana imieniem i nazwiskiem rodzica/prawnego opiekuna, a w przypadku innego nazwiska rodzica/prawnego opiekuna i nazwiska ucznia, także wskazaniem nazwiska ucznia.
      3. Nadzór nad prawidłową realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego sprawuje wicedyrektor ds. pedagogicznych, zaś nadzór nad prawidłową realizacją podstawy programowej kształcenia zawodowego sprawuje kierownik praktycznej nauki zawodu.
     1. Frekwencja ucznia.
      1. Uczeń jest zobowiązany potwierdzić obecność poprzez odczytanie wiadomości od nauczyciela i wykonanie zaleconych zadań.
      2. Ze względu na uwarunkowania techniczne, uczeń ma czas na potwierdzenie obecności
       i wykonanie zadań do końca dnia, w którym zgodnie z planem lekcji odbywają się zajęcia w godzinach wskazanych w pkt. II 2.5 a), tj. 8.00 – 15.00.
      3. Uczeń jest rozliczany z frekwencji przez nauczyciela, z którym ma dane zajęcia.
      4. Jeśli z istotnego powodu (np. choroby) uczeń nie może potwierdzać swojej frekwencji
       i wykonywać zadań, jest zobligowany (uczeń bądź rodzic/prawny opiekun)
       do powiadomienia o tym fakcie wychowawcy i podania powodu nieobecności w danym dniu.
      5. Jeśli nauczyciel stwierdzi brak obecności ucznia na trzecich z rzędu zajęciach, powiadamia o tym fakcie wychowawcę.
     2. Dokumentacja innych zadań i zajęć.
      1. Dzienniki zajęć specjalistów i dzienniki innych zajęć funkcjonujące w formie papierowej i uzupełniane bez zbędnej zwłoki.

      

     1. Źródła i materiały niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
     1. Wykaz źródeł i materiałów rekomendowanych przez MEN stanowi Załącznik Nr 3
      do Procedur.
     2. Wykaz źródeł i materiały rekomendowanych przez nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie stanowi Załącznik Nr 4 do Procedur.

      

     1. Wsparcie uczniów:
     1. Specjalne potrzeby edukacyjne.
      1. Uczeń, objęty pomocą pedagogiczno - psychologiczną nadal otrzymuje wparcie
       w ustalonym do tej pory zakresie z uwzględnia możliwości kształcenia i kontaktów na odległość.
      2. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia, w tym zaleceń wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
      3. Z wykorzystaniem form kształcenia na odległość wskazanych w pkt. II 1.4. i 1.5 możliwe jest prowadzenie:
     1. indywidualnego nauczania
     2. zajęć związanych z indywidualną ścieżką edukacyjną
     3. zajęć indywidualnych lub w grupie do 5 osób
     1. Rewalidacja.
      1. Uczeń objęty rewalidacją realizujący zdalne nauczanie utrzymuje ze specjalistą kontakt za pomocą komunikatorów wskazanych w pkt.1.4 i 1.5.
      2. Specjalista udostępnia uczniowi materiały wspomagające.
      3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek utrudnień w kontakcie pomiędzy
       w/w podmiotami, wychowawca klasy jest zobligowany do podjęcia stosownych działań.

      

     1. Pomoc pedagoga i psychologa.
      1. Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie mogą korzystać z pomocy pedagoga
       i psychologa w sposób zdalny z wykorzystaniem form kontaktu wskazanych w pkt. II 1.4 i 1.5.
      2. W uzasadnionych przypadkach zakłada się inną formę.
      3. Pedagog i psycholog w miarę potrzeb na bieżąco udostępniają uczniom materiały, które pomagają m.in. radzić sobie ze stresem, efektywnie gospodarować czasem, itp.

      

     1. Kształcenie zawodowe
     1. Zajęcia z kształcenia zawodowego w ujęciu modułowym prowadzi się w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie realizacji komponentu teoretycznego, a w ograniczonym stopniu również w zakresie komponentu praktycznego.
     2. Nauczyciel podejmuje decyzję co do możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia dotyczących aspektu praktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
      na odległość rozpoznając możliwości techniczne dotyczące dostępu uczniów do bazy niezbędnej przy realizacji danych treści.
     3. Zajęcia indywidualne z nauki jazdy konnej i nauki jazdy ciągnikiem są realizowane
      wg indywidualnych harmonogramów.
     4. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest modyfikacja programu nauczania zawodu
      w taki sposób, że część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych
      w następnych latach szkolnych.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych