• Kwalifikacyjne kursy zawodowe  - FAQ

    • 1. Dla kogo przeznaczone są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

     Kursy są przeznaczone dla osób dorosłych, które planują uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, w tym uprawnienia rolnicze. Kurs ROL.04 "Prowadzenie produkcji rolniczej"  daje wykształcenie w zawodzie ROLNIK. Kurs ROL.05  "Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie" daje wykształcenie na poziomie TECHNIK AGORBIZNESU.

     2. Jak długo trwa kurs?

     Kurs w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSCKR w Mokrzeszowie trwa około 8 miesięcy, zaczyna się we wrześniu, a kończy w kwietniu lub maju.

     3. W jakim systemie odbywają się zajęcia?

     Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w czwartki (e-learning od godz.15.00), piątki (od godziny 15.00 do 20.00 i soboty (od godziny 9.00 do 18.00).

     4. Co trzeba zrobić, żeby zaliczyć kurs?

     Należy zdać egzaminy wewnętrzne w sesji zimowej i wiosennej oraz zaliczyć praktyki zawodowe (ROL.04 i ROL.05), naukę jazdy ciągnikiem rolniczym (ROL.04).

     5. Czy należy podejść do wszystkich egzaminów?

     Tak. Słuchaczy obowiązuje w danej sesji harmonogram egzaminów z wszytkich nauczanych w semestrze przedmiotów. Szczegóły są zawarte w "Formach i zasadach zaliczenia", które przewidują także zwolnienia z praktycznej nauki zawodu i nauki jazdy ciągnikiem.

     5. Gdzie zdaje się egzaminy zewnątrzne?

     Egzaminy zdaje się w Mokrzeszowie - szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego, więc wszystko odbywa się na terenie ZSCKR w Mokrzeszowie w oparciu o bazę szkoły poznaną na zajęciach.


     Zasady rekrutacji słuchaczy

     na kwalifikacyjne kursy zawodowe

     w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie

     na rok szkolny 2021/2022

      

     Na podstawie:

     ·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

     ·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019r. poz.652 z późn zm.)

     ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U. 2020r. poz.493 z późn. zm.)

     ·         Zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie (Dz.Urzędowy MRiRW 2012r. poz.33)

      

     §1

     O przyjęciu słuchacza na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje dyrektor, po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosków kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną.

      

     §2

     Rekrutacja jest prowadzona w dwóch etapach zgodnie z niniejszymi zasadami i obowiązującym harmonogramem rekrutacji.

      

     I etap rekrutacji

      

     §3

     1.      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną na wniosek kandydata złożony wraz z następującymi dokumentami:

     1)      zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanym zgodnie
     z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów; w przypadku ubiegania się
     o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL. 04 – Prowadzenie produkcji rolniczej, wraz z  w/w zaświadczeniem wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (podstawa programowa kształcenia w zawodzie rolnik przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – ciągnikiem rolniczym)

     2)      oświadczeniem o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych (10 punktów rekrutacyjnych); kandydat wypełnia oświadczenie tylko w przypadku, gdy go dotyczy.

     2.      Aby wziąć udział z badaniu lekarskim, kandydat musi mieć skierowanie na badania podpisane przez Dyrektora CKU.

     3.      Dokumenty są składane przez kandydatów w sekretariacie szkoły i odpowiada za nie pracownik sekretariatu, który potwierdza odbiór każdego dokumentu na karcie odbioru dokumentów.

     4.      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza się składanie dokumentów w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia przesłanego na adres mailowy szkoły.

     §4

     1.      W przypadku, gdy ilość kandydatów z I etapu rekrutacji będzie większa od ilości wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony  II etap rekrutacji.

     2.      Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust.1, kandydat na kurs będzie zobowiązany złożyć wniosek uzupełniający do etapu II rekrutacji. Niezłożenie wniosku uzupełniającego przez kandydata w terminie zgodnym z harmonogramem, będzie jednoznaczne
     z rezygnacją z dodatkowych punktów za kryteria wynikające z II etapu rekrutacji.

      

     II etap rekrutacji

     §5

     Podczas II etapu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

      

     Lp.

     Kryterium

     Ilość punktów rekrutacyjnych

     Wymagany dokument

     1.

     Wielodzietność rodziny kandydata (3 dzieci i więcej).

     10

     Oświadczenie kandydata

     2.

     Niepełnosprawność kandydata

     10

     Orzeczenie (kopia).

      

     3.

     Niepełnosprawność dziecka kandydata.

     10

     Orzeczenie (kopia).

     4.

     Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.

     10

     Orzeczenie (kopia).

     5.

     Samotne wychowywanie  dziecka przez kandydata.

     10

     Prawomocny wyrok sądu rodzinnego o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (kopie).

      

     §6

     Kandydaci na kurs będą przyjmowani w kolejności według ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

      

      

      

      

     Rekrutacja uzupełniająca

     §7

     1.      Dopuszcza się możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc na kursie, po zakończonej  rekrutacji (I i II etap).

     2.      Rekrutacja uzupełniająca zostanie zakończona co najmniej na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

      

     §8

     1.      Kandydat, który nie został przyjęty na kurs ma prawo wystąpić z wnioskiem do Komisji  Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie do 7 dni od daty publikacji list osób przyjętych na kurs.

     2.      Uzasadnienie, o którym mowa w ust.1 musi być przekazana kandydatowi w terminie
     5 dni od daty wystąpienia z wnioskiem o  uzasadnienie  odmowy przyjęcia kandydata
     na kurs.

     3.      Kandydat po otrzymaniu uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 ma prawo wystąpić                 z odwołaniem do dyrektora CKU.


      

     TERMINY REKRUTACJI

     na kwalifikacyjne kursy zawodowe

      w  roku szkolnym 2021/2022

     w Centrum Kształcenia Ustawicznego

     w Mokrzeszowie

      

      

     Lp.

     Termin*

     Wyszczególnienie

     1.

     co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć

     Składanie wniosków na I etap rekrutacji.

      

     2.

     21 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć

     Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     3.

     co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć

     Składanie wniosków uzupełniających
     na II etap rekrutacji w przypadku,
     gdy ilość kandydatów będzie większa od ilości miejsc (ogłoszenie o konieczności złożenia wniosków uzupełniających zostanie zamieszczone na stronie internetowej - jeżeli będzie taka potrzeba)

     4.

     co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć

     Ogłoszenia listy osób przyjętych
     i nieprzyjętych na kurs.

     5.

     co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć

     Składanie wniosków na rekrutację uzupełniającą.

     6.

     2 dni przed rozpoczęciem zajęć

     Rekrutacja uzupełniająca

     7.

     2 dni przed rozpoczęciem zajęć

     Ogłoszenia listy osób przyjętych
     i nieprzyjętych na kurs po rekrutacji uzupełniającej.

      

     *       Szczegółowy harmonogram będzie podany do wiadomości w momencie podjęcia decyzji o uruchomieniu kursu. Planuje się rozpoczęcie zajęć 03.09.2021r. pod warunkiem zebrania min. 24 chętnych.


        • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych