• Zasady rekrutacji słuchaczy

     na kwalifikacyjne kursy zawodowe

     w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie

     na rok szkolny 2020/2021

      

     §1

     O przyjęciu słuchacza na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje dyrektor, po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosków kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną.

      

     §2

     Rekrutacja jest prowadzona w dwóch etapach zgodnie z niniejszymi zasadami i obowiązującym harmonogramem rekrutacji.

      

     I etap rekrutacji

      

     §3

     1.      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną na wniosek kandydata złożony wraz z następującymi dokumentami:

     1)      zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanym zgodnie
     z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów; w przypadku ubiegania się
     o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL. 04 – Prowadzenie produkcji rolniczej, wraz z  w/w zaświadczeniem wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (podstawa programowa kształcenia w zawodzie rolnik przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – ciągnikiem rolniczym)

     2)      oświadczeniem o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych (10 punktów rekrutacyjnych); kandydat wypełnia oświadczenie tylko w przypadku, gdy go dotyczy.

     1. Aby wziąć udział z badaniu lekarskim, kandydat musi mieć skierowanie na badania podpisane przez Dyrektora CKU.
     2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. Dopuszcza się przesłanie wniosku pocztą tradycyjnej lub elektroniczną (można przesłać dobrej jakości skan lub zdjęcie wymaganych dokumentów).

      

     §4

     1.      W przypadku, gdy ilość kandydatów z I etapu rekrutacji będzie większa od ilości wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony  II etap rekrutacji.

     2.      Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust.1, kandydat na kurs będzie zobowiązany złożyć wniosek uzupełniający do etapu II rekrutacji. Niezłożenie wniosku uzupełniającego przez kandydata w terminie zgodnym z harmonogramem, będzie jednoznaczne z rezygnacją z dodatkowych punktów za kryteria wynikające z II etapu rekrutacji.

      


      

     II etap rekrutacji

      

     §5

     Podczas II etapu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

      

     Lp.

     Kryterium

     Ilość punktów rekrutacyjnych

     Wymagany dokument

     1.

     Wielodzietność rodziny kandydata (3 dzieci i więcej).

     10

     Oświadczenie kandydata

     2.

     Niepełnosprawność kandydata

     10

     Orzeczenie (kopia).

      

     3.

     Niepełnosprawność dziecka kandydata.

     10

     Orzeczenie (kopia).

     4.

     Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.

     10

     Orzeczenie (kopia).

     5.

     Samotne wychowywanie  dziecka przez kandydata.

     10

     Prawomocny wyrok sądu rodzinnego o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (kopie).

      

     §6

     Kandydaci na kurs będą przyjmowani w kolejności według ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

      

     Rekrutacja uzupełniająca

     §7

     1.      Dopuszcza się możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc na kursie, po zakończonej  rekrutacji (I i II etap).

     2.      Rekrutacja uzupełniająca zostanie zakończona co najmniej na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

      

     §8

     1.      Kandydat, który nie został przyjęty na kurs ma prawo wystąpić z wnioskiem do Komisji  Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie do 7 dni od daty publikacji list osób przyjętych na kurs.

     2.      Uzasadnienie, o którym mowa w ust.1 musi być przekazana kandydatowi w terminie
     5 dni od daty wystąpienia z wnioskiem o  uzasadnienie  odmowy przyjęcia kandydata
     na kurs.

     3.      Kandydat po otrzymaniu uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 ma prawo wystąpić  z odwołaniem do dyrektora CKU.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły