• Załącznik Nr 1 
     do Zarządzenia Nr 20/2020
     z dnia 31.08.2020r.
     Dyrektora 
     ZSCKR w Mokrzeszowie

     Regulamin funkcjonowania 
     Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
     im. W. Witosa
     w Mokrzeszowie
     w okresie rygorów i ograniczeń związanych z epidemią COVID-19

     I.    Postanowienia ogólne.

     1. Regulamin ustala zasady funkcjonowania ZSCKR w Mokrzeszowie w okresie rygorów i ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 i ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia.
     2. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy oraz osoby przebywające  na terenie szkoły są zobowiązani do jego przestrzegania.
     3. Przy wejściu do budynku głównego szkoły znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Świdnicy, oddziału zakaźnego szpitala w Wałbrzychu i służb medycznych. 
     4. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do budynków szkoły muszą zdezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz zachowywać w miarę możliwości zasady dystansu społecznego.
     5. Zaleca się, aby sprawy administracyjne załatwiać zwłaszcza przy wykorzystaniu telefonów, e-poczty służbowej i komunikatora w e-dzienniku.

     II.    Organizacja zajęć w szkole.

     1. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej na terenie szkoły lub w innych miejscach ze względu na praktyczną naukę zawodu zgodnie z planem lekcji i obowiązującymi zastępstwami w ustalonych w planie gabinetach, pracowniach i pomieszczeniach.
     2. W budynku głównym szkoły drzwi środkowe służą do wejścia, a drzwi ewakuacyjne (po lewej stronie patrząc od frontu budynku), służą do wyjścia. Wchodząc i wychodząc ze szkoły należy zachowywać dystans społeczny. 
     3. W budynku głównym szkoły każdy zespół klasowy zostaje przypisany do danego gabinetu/pracowni, w których odbywa zajęcia bez konieczności przechodzenia z pomieszczenia do pomieszczenia.  
     4. W pozostałych budynkach szkoły zajęcia danej grupy odbywają się w pracowniach przeznaczonych do kształcenia w obrębie zawodu.
     5. Gabinety i pracownie są otwierane przed rozpoczęciem zajęć przez pracowników obsługi, a zamykane po ich zakończeniu. Nauczyciele nie pobierają kluczy.
     6. W uzasadnionych przypadkach związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Świdnickiego oraz sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły dyrektor w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
     w Świdnicy i organem prowadzącym – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi może podjąć decyzję o nauczaniu w innej formie na określony czas, co oznacza:
           a) nauczanie mieszane (hybrydowe) -  tj. organizowanie zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I i IV – zajęcia stacjonarne, a klasy II-III zajęcia zdalne), a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor szkoły zorganizuje kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza 
     o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych. W przypadku konieczności wprowadzenia takiej formuły zostanie wydane odrębne zarządzenie wraz procedurą uszczegóławiającą.
          b) nauczanie zdalne – tj. zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. W przypadku konieczności wprowadzenia takiej formuły zostanie wydane odrębne zarządzenie wraz z procedurą uszegóławiającą.
     7. Nie wyklucza się organizacji wycieczek dydaktycznych i turystyczno-krajoznawcze po wcześniejszym ustaleniu przez nauczyciela-kierownika wycieczki z wicedyrektorem ds. pedagogicznych wszystkich szczegółów organizacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i wytyczne związane z zapewnieniem optymalnego bezpieczeństwa epidemicznego uczniom (tu m.in.: miejsce docelowe wycieczki, środek komunikacji, miejsce zakwaterowania).
     8. Istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspieraniem uzdolnień i realizacją projektów. Organizacja tych zajęć musi przebiegać zgodnie z zapisami sanitarnymi dotyczącymi zajęć obowiązkowych.
     9. W przypadku zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badmington, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej i siłowni, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
     10. W przypadku zajęć w pracowni technologii gastronomicznej należy zachować wysoki standard higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętów kuchennych, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. Naczynia i sztućce należy myć w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 
     11. W przypadku odbywania przez uczniów zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. 

     III.    Dyrektor.

     1. Dyrektor zapewnia: 
        a) sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, sprzętów, znajdujących się w salach; 
          b) dozowniki płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków szkoły, internatu oraz stołówki;
         c) środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, w tym przyłbice dla nauczycieli, rękawiczki i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi;
        d) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz przy dozowniku z płynem; 
        e) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (pokój 128 w internacie), zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk;
        f) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 
     2. Dyrektor w szczególności: 
         a)   nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami (poprzez nadzór kierownika gospodarczego); 
       b)   dba o to, by w pomieszczeniach, w których spędzają czas uczniowie, nie było przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować;
       c)   komunikuje się na bieżąco z rodzicami telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów (poprzez nadzór wiecedyrektora ds. pedagogicznych)
        d)    kontaktuje się z rodzicami telefonicznie w przypadku podejrzenia wystąpienia u ucznia choroby COVID-19 (poprzez nadzór wiecedyrektora ds. pedagogicznych); 
        e)    informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub pracownika; 
       f)    informuje organ prowadzący - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub pracownika; 
         g)    współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 
         h)    instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 
        i)    zapewnia organizację pracy szkoły, która zminimalizuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów oraz ich kontakt z pracownikami i osobami trzecimi.

     IV.    Uczniowie.

     1. Uczeń może uczęszczać do szkoły jeśli jest zdrowy, nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
     2. W drodze do szkoły uczeń musi przestrzegać przepisów ogólnych obowiązujących w transporcie publicznym, w tym obowiązku zakrywania ust i nosa.
     3. Po wejściu do każdego budynku szkoły uczeń musi zdezynfekować ręce.
     4. Zaleca się, aby uczniowie przy powitaniu zachowywali dystans społeczny oraz unikali grupowania.
     5. Ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
     6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku szkolnym, w plecaku lub we własnej szafce podczas praktycznej nauki zawodu. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
     7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
     8. Uczeń podczas zajęć w swojej klasie/grupie nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.
     9. Zaleca się, aby uczeń podczas przerw na korytarzach miał zakryte usta i nos w miejscach, w których nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego.
     10. Uczeń pozostawia odzież wierzchnią na wieszakach znajdujących się w każdym gabinecie/pracowni.
     11. Uczeń przed zajęciami związanymi z realizacją praktycznej nauki zawodu przebiera się w szatni i zostawia ubrania i plecaki w szafce przypisanej do niego indywidualnie.
     12. Zaleca się, aby uczeń w miarę możliwości spędzał czas przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu, ale nie powinien opuszczać terenu szkoły.
     13. Jeżeli uczeń źle się poczuje, jest zobligowany, aby zgłosić ten fakt nauczycielowi, który podejmie dalsze kroki.
     14. W przypadku podejrzenia u ucznia infekcyjnej choroby wirusowej dopuszcza się pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym za zgodą rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu). Pomiar wykonuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, a w przypadku jej nieobecności – wicedyrektor ds. pedagogicznych lub dyrektor. 
     15. Jeśli pomiar temperatury wskaże wartość 38°C lub wyższą, uczeń zostaje odizolowany w pomieszczeniu przeznaczonym na izolatkę (pokój 128 w internacie szkoły), a opiekę nad nim sprawuje nauczyciel wskazany przez wicedyrektora ds. pedagogicznych aż do momentu odebrania ucznia przez rodziców.
     16. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń nauczycieli w zakresie zasad sanitarnych.

     V.    Rodzice/prawni opiekunowie.

     1. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie powiadomić szkołę (wychowawcę) o zakażeniu ucznia bądź odbywaniu przez niego kwarantanny. Rekomenduje się kontakt telefoniczny bądź mailowy.
     2. W przypadku, gdy dziecko przebywające w szkole przejawia objawy sugerujące zakażenie wirusem, rodzice/prawni opiekunowie są zobligowani niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
     3. Rodzice są zobligowani każdorazowo aktualizować dane kontaktowe swoje i dziecka  w przypadku ich zmiany, aby zapewnić optymalny kontakt ze szkołą.
     4. Rodzice/prawni opiekunowie są zobligowani niezwłocznie odbierać telefony/maile ze szkoły i na nie odpowiadać, co zapewnia szybką ścieżkę komunikacji. 
     5. Rodzice/prawni opiekunowie powinni wyposażyć uczniów w środki ochrony osobistej w czasie podróży do/ze szkoły.
     6. Rodzice są zobowiązani brać aktywny udział w działaniach szkoły związanych z profilaktyką zakażenia i współdziałać wychowawczo w w/w zakresie.

     VI.    Nauczyciele.

     1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
     2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej nauczyciel powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
     3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
     4. Zawsze w przypadku wątpliwości nauczyciel powinien zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
     5. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować dyrektora jako pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
     6. Dyrektor jako pracodawca w porozumieniu z nauczycielem ustali, czy nauczyciel może pracować zdalnie, w tym prowadzić zajęcia zdalne z uczniami i zachować prawo do 100% wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel nie może wykonać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia). Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien bezzwłocznie przekazać pracodawcy jak dzieje się w przypadku zwolnienia lekarskiego.
     7. Zaleca się, aby nauczyciel podczas prowadzenia zajęć używał środków ochrony osobistej w postaci przyłbicy lub maseczki.
     8. Podczas przerw na korytarzach nauczyciele powinni mieć założone przyłbice bądź maseczki.
     9. Nauczyciel podczas swoich zajęć powinien zorganizować pracę klasy/grupy tak, aby uczniowie na stałe mieli przydzielone miejsca/ stanowiska w danym gabinecie/pracowni.
     10. Po zakończeniu zajęć z daną klasą/grupą nauczyciel jest zobowiązany dokonać dezynfekcji pomocy dydaktycznych używanych na tych zajęciach.
     11. Podczas przerw pomiędzy zajęciami, a w razie konieczności także w trakcie zajęć nauczyciel jest zobligowany do wietrzenia pomieszczenia.
     12. Podczas dyżurów nauczyciel musi kontrolować zachowanie uczniów także pod kątem zachowania dystansu społecznego.
     13. Nauczyciel podpisuje się na liście obecności własnym długopisem.
     14. W przypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem uczniów, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wicedyrektora ds. pedagogicznych lub dyrektora.

     VII.    Pracownicy szkoły. 

     1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
     2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
     3. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
     4. Zawsze w przypadku wątpliwości pracownik szkoły powinien zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
     5. Pracownik, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować dyrektora jako pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
     6. Decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia). Po otrzymaniu pisemnej decyzji 
     o kwarantannie pracownik powinien bezzwłocznie przekazać ją pracodawcy jak dzieje się w przypadku zwolnienia lekarskiego.
     7. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
     8. Pracownicy administracji są zobligowani do monitorowania ilości petentów przebywających w pomieszczeniach biurowych, aby zapewnić odpowiedni dystans społeczny. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dystansu, wówczas należy ograniczyć ilość osób do jednego petenta.
     9. Podczas załatwiania spraw z petentami pracownicy administracji powinni korzystać z maseczek. 
     10. Po każdym petencie pracownicy administracji muszą zdezynfekować blaty i przybory piśmiennicze, z którymi miał kontakt petent.

     VIII.    Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

     1. Codzienne prace porządkowe są objęte monitoringiem, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Wzór karty monitoringu stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
     2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
     3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
     4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 
     5. Należy wietrzyć sale i części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
     6. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem zapewniającym właściwą dezynfekcję po każdym dniu zajęć.
     7. Maski lub rękawice jednorazowe powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników do ich wyrzucania. Stosuje się co do nich zalecenia wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

     VIII. Stołówka szkolna.

     1. Przed wejściem do stołówki należy umieścić pojemnik z płynem do dezynfekcji.
     2.  Wszystkie osoby korzystające ze stołówki muszą przed podejściem do miejsca wydawania posiłków muszą zdezynfekować ręce.
     3. Posiłki przygotowywane przez szkolną kuchnię są wydawane bezpośrednio w okienku.
     4. Sztućce i naczynia wielokrotnego użytku są wydawane „do ręki”.
     5. Na stołach nie mogą znajdować się dodatki (np. przyprawy, serwetki, itp.)
     6. Oczekując przed okienkiem na posiłek należy zachować dystans społeczny. To samo dotyczy okienka zwrotu naczyń.
     7. Spożywający posiłki zajmują miejsca przy stołach z zachowaniem odległości wyznaczonej przez krzesła.
     8. Po spożyciu posiłków przez większą grupę osób należy przeprowadzić dezynfekcję blatów i krzeseł.
     9. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
     10. W stołówce szkolnej, kuchni i innych pomieszczeniach kuchennych, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – pracownicy powinni korzystać ze środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

     IX.    Biblioteka szkolna.

     1. Biblioteka szkolna jest dostępna wyłącznie dla uczniów, słuchaczy i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie zgodnie z harmonogramem pracy nauczycieli-bibliotekarzy.
     2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
     3. Podczas przebywania w bibliotece należy zachować dystans społeczny, mieć zakryte usta i nos.
     4. Pomieszczenie, w którym znajduje się biblioteka musi być systematycznie wietrzone.
     5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie - książki podaje nauczyciel - bibliotekarz. 
     6. W przypadku zwrotu książek poddaje się je kwarantannie:
         a)    miejsce kwarantanny stanowi pomieszczenie czytelni
         b)    zwrócone książki nauczyciel-bibliotekarz umieszcza na okres 2 dni w wyznaczonej szafce
         c)    odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.
     7. Po przyjęciu książek od użytkownika nauczyciel-bibliotekarz musi każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki oraz ręce.

     X.    Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

     • Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u nauczyciela/pracownika szkoły

     1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora placówki. 
     2. Jeśli objawy wystąpiły poza godzinami pracy, nauczyciel/pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 
     a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 
     3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik musi skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
     4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do zaleceń indywidualnych wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
     5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
     6.    Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy.

     • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia na terenie szkoły 

     1. Wyznacza się pomieszczenie, tj. pokój 128 w internacie, zaopatrzone m.in. w środki ochrony, płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania choroby zakaźnej. 
     2. W czasie pobytu ucznia w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego ucznia oraz innych uczniów w szkole (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły, 
     a dyrektor telefonicznie informuje rodzica o stanie zdrowia dziecka. 
     3. Należy uzyskać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
     4. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
     5. W przypadku wystąpienia u ucznia (po uprzednim powiadomieniu telefonicznym rodzica/prawnego opiekuna), przebywającego na terenie szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie ucznia odizolować.
     6. Należy wstrzymać wchodzenie do szkoły innych uczniów i powiadomić właściwą miejscową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
     7. Obszar, w którym przebywał zdiagnozowany uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe / klamki, poręcze, uchwyty itp./ 
     8. W szkole nauczyciel/pracownik szkoły nie podaje uczniom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelów. 
     9. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia o wystąpieniu przypadków choroby zakaźnej Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy oraz organ prowadzący – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
     10. W szkole znajduje się lista osób przebywających w tym samym czasie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
     11. Uczeń wraca do szkoły po skutecznym zakończeniu leczenia.
      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły