• Regulamin rekrutacji kandydatów do szkół

    w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

    im. W. Witosa

    w Mokrzeszowie

    na rok szkolny 2020/2021

     

    Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     

    Podstawa prawna:

    • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)
    • Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy Prawo Oświatowe , ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 2245 i 2432 oraz z 2019r. poz. 534 i 1287)\
    • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019r. poz.1737)
    • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U. 2020r. poz.493 z późn. zm.))
    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy  tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019r. poz. 1651 ).
    • Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26  lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020.

     

     

    1. Postanowienia ogólne

     

    1. Przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie rozumie się:
    1. Technikum 5-letnie wraz z klasami 4-letniego technikum kształcące w zawodach:
    • technik agrobiznesu
    • technik architektury krajobrazu
    • technik hodowca koni
    • technik żywienia i gospodarstwa domowego
    1. Branżową Szkołę I Stopnia kształcącą w zawodach:
    • kucharz
    • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
    1. Rekrutacja do w/w szkół jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
    2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
    3. Szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza postepowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami
     i warunkami określonymi w regulaminie, w tym:
    1. sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
    2. sporządza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
    3. sporządza informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
     po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego,
    4. sporządza wykaz zawierający informacje o wolnych miejscach w szkole uwzględniając planowany zakres naboru do poszczególnych oddziałów,
    5. sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego,
    6. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i nierozstrzygniętych
     w szczegółowych przepisach dotyczących rekrutacji.
    1. Dokumenty są składane przez kandydatów w sekretariacie szkoły i odpowiada za nie pracownik sekretariatu, który potwierdza odbiór każdego dokumentu na karcie odbioru dokumentów.

    5a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza się składanie dokumentów w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia przesłanego na adres mailowy szkoły.

    1. Pracownik sekretariatu w dniach posiedzeń komisji rekrutacyjnej udostępnia przewodniczącemu komisji lub wskazanemu przez niego członkowi dokumenty kandydatów niezbędne
     do przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego.

     

    1. Kryteria rekrutacji

     

    Do klasy pierwszej technikum 5-letniego przyjmuje się kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy:

    1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
    2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 11875).
    3. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1,
     niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    1. wyniki egzaminu ósmoklasisty
    2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
     i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły.

     

    Typ szkoły

    Przedmioty punktowane

    wg ustaleń dyrektora szkoły

    TECHNIKUM 5-letnie

    Zawód: technik agrobiznesu

    Język polski

    Matematyka

    Język obcy wiodący

    Biologia

    TECHNIKUM 5-letnie

    Zawód: technik hodowca koni

    Język polski

    Matematyka

    Język obcy wiodący

    Biologia

    TECHNIKUM 5-letnie

    Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

    Język polski

    Matematyka

    Język obcy wiodący

    Biologia

     

    TECHNIKUM 5-letnie

    Zawód: technik architektury krajobrazu

    Język polski

    Matematyka

    Język obcy wiodący

    Biologia

    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-letnia

    Zawód: mechanik - operator maszyn i pojazdów

    rolniczych

    Język polski

    Matematyka

    Język obcy wiodący

    Fizyka

    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-letnia

    Zawód: kucharz

    Język polski

    Matematyka

    Język obcy wiodący

    Biologia

     

    1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
    2. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa
     w art. 132.
    • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
     w szczególności w formie wolontariatu;
    1. Zasady przeliczania punktów w postepowaniu rekrutacyjnym

    Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym następujące ilości punktów:

    1. Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 134 ust.2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1 art. 140 ust. 3  pkt 1 i art. 143 ust. 3  pkt 1  Ustawy – prawo oświatowe (wynik przedstawiony w procentach pomnożony przez 0,35) z:
    1. języka polskiego
    2. matematyki
    1. Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 134 ust.2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1 art. 140 ust. 3  pkt 1 i art. 143 ust. 3  pkt 1  Ustawy – Prawo oświatowe (wynik przedstawiony
     w procentach pomnożony przez 0,3) z:
    1. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty
    2.  języka obcego nowożytnego
    1. Punkty z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 134 ust.2 pkt 2, art 135 ust.4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art.139 ust.2 pkt.2,  art. 140 ust. 3  pkt 3 i art. 143 ust. 3  pkt 2  Ustawy – Prawo oświatowe ), otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
    1. celujący – 18 punktów
    2. bardzo dobry – 17 punktów
    3. dobry – 14 punktów
    4. dostateczny – 8 punktów
    5. dopuszczający – 2 punkty
    1. 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (134 ust.2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2 art. 137 ust. 6  pkt 3 art. 139 ust.2 pkt.3 art.140 ust.3 pkt 4 i art. 143 ust. 3  pkt 3  Ustawy –Prawo oświatowe).
    2. Punkty za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (134 ust.2 pkt 4 lit.a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit.a, art. 137 ust. 6  pkt 4 lit.a,, art.140 ust.3 pkt 5 lit.a  i art. 143 ust. 3  pkt 4 lit.a  Ustawy –Prawo oświatowe).

     przyznane według zasady:

    1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
    • 10 punktów – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
    • 7 punktów – tytuł laureata konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego;
    • 5 punktów – tytuł finalisty konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego.
    1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
     lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonym zgodnie
     z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty:
    • 10 punktów – tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
    • 4 punkty – tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
    • 3 punkty – tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.
    1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • 10 punktów – dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego;
    • 7 punktów - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
     lub interdyscyplinarnego;
    • 5 punktów - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
     lub interdyscyplinarnego;
    • 7 punktów – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
    • 5 punktów – tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    • 3 punkty – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty:
    • 10 punktów – dwa lub więcej tytułów finalisty z konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
    • 7 punktów – dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
    • 5 punktów – dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych niobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
    • 7 punktów – tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
    • 3 punkty – tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
    • 2 punkty – tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.
    1. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • 4 punkty – międzynarodowym;
    • 3 punkty – krajowym;
    • 2 punkty – wojewódzkim;
    • 1 punkt – powiatowym.

    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18.

    1. W przypadku osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (134 ust.2 pkt 4 lit.b, , art. 135 ust. 4 pkt 3 lit.b,  art. 137 ust. 6  pkt 4 lit.b, art.140 ust.3 pkt 5 lit.b i art. 143 ust. 3  pkt 4 lit.b  Ustawy –Prawo oświatowe).

         przyznaje się 3 punkty.

    1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty (art. 44zw ust 2 i art. 44zz ust. 2 Ustawy o systemie oświaty), przelicza się punkty z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3 pkt.4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  przy czym za uzyskanie z:
    1.  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej stopniu:
    • celującym – przyznaje się p 30 punktów;
    •  bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów;
    • dobrym - przyznaje się po 20 punktów;
    • dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów;
    • dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów;
    1. języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3 pkt.4 ustawy o systemie oświaty , oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się 20 punktów;
    • bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
    • dobrym - przyznaje się 13 punktów;
    • dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
    • dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty;
    1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, (art. 44zz ust. 2 Ustawy o systemie oświaty) przelicza się punkty
     w sposób określony w ust.1,  oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu , z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
    2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, (art44zw ust. 2 Ustawy o systemie oświaty), przelicza się na punkty, w sposób określony w ust.1 pkt.2,  ocenę z języka obcego nowożytnego, oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust.3 pkt.4 ustawy o systemie oświaty , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzony jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3 pkt.4 ustawy o systemie oświaty.

     

     

    1. Ogłoszenie wyników i tryb odwoławczy
    1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona
     i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
    2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
    3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
     i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
     i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
    4. Listy, o których mowa w ust.1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
     w widocznym miejscu (gablota koło sekretariatu).

    4a.W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej bez podania ilości punktów rekrutacyjnych.

    1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
    2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
     i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
    3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
    4. Rodzic/prawny opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
    5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
    6.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
    7. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2020r.
    8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
     w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
    9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
    1. Składanie dokumentów

     

    1. Kandydaci do szkoły mogą równocześnie składać dokumenty na więcej niż jeden kierunek.
    2. Kandydaci do szkoły składają wnioski w wersji elektronicznej.
    3. Kandydaci ze szkół nie objętych systemem rekrutacji elektronicznej składają wniosek
     w sekretariacie szkoły osobiście lub z wykorzystaniem urządzeń poczty tradycyjnej lub elektronicznej (można przesłać dobrej jakości skan lub zdjęcie wymaganych dokumentów).
    4. Wymagane dokumenty:
    1. wniosek wydrukowany z systemu i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna
    2.  świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
    3. 2 fotografie podpisane na odwrocie
    4. karta zdrowia z bilansem
    5. zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe dotyczące kandydatów będących laureatami - finalistami konkursów przedmiotowych
    6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauk zawodu oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy zawodów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowaniu do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – tu: technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu) (najpóźniej do 25 września 2020 r.)
    7. podanie o przyznanie miejsca w internacie wraz z odpisem aktu urodzenia
    8. opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (jeśli takie zostały wydane)
    9. inne dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7), tj.:
    • oświadczenie o wielodzietności kandydata
    • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicami
    • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
    1. Terminarz czynności związanych z procesem rekrutacji

    Lp.

    Czynności

    Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

    1.  

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

    od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r.

    do godziny 15:00

     

    1.  

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
    o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

    od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r.

    do godziny 15:00

    1.  

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

    od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r.

    do godziny 15:00

    1.  

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

    do 4 sierpnia 2020r.

    1.  

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    12 sierpnia 2020r.

    1.  

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

    od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020r.

    1.  

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

    od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia2020r

    do godziny 15:00

    1.  

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    19 sierpnia 2020 r.
    - do godz. 14.00

    1.  

    Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

    19 sierpnia 2020 r.

    ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 25 września 2020

    1.  Informacje dla kandydatów i rodziców:
    • strona internetowa szkoły: www.mokrzeszow.edu.pl
    • bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym działającym
    •  w sekretariacie szkoły –
    • od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30,

    Mokrzeszów 111 (budynek główny szkoły, II piętro)

    • telefonicznie w sekretariacie szkoły: 74 850 87 36, 74 850 87 96
    • e-mail: szkoła@mokrzeszow.edu.pl
    • rekrutacja elektroniczna: dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

  • Pracownie szkolne
  • Centralna inauguracja roku szkolnego szkół podległych MRiRW
  • Internat
  • Hiszpania
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  • Dożynki Gminne Gminy Świdnica
  • Zdjęcia szkoły