• Rekrutacja nauczycieli

     Zapraszamy do rekrutacji nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie Erasmus+, numer projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000052313.

     Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez odbycie kursu/szkolenia doskonalącego lub szkolenia typu job shadowing. Udział nauczycieli w projekcie obejmuje przygotowanie merytoryczne przed wyjazdem, 14 -dniowe szkolenie typu job shadowing za granicą lub 5 dniowy kurs/szkolenie doskonalące, opracowanie i upowszechnianie rezultatów projektu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno szkoleniowej.

     Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się nauczyciele przedmiotów zawodowych poprzez złożenie u koordynatora projektu Elwiry Podhalicz lub w sekretariacie  Szkoły wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej Szkoły jak również stronie projektu.

     Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy:

     1. złożą w sekretariacie Szkoły wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny w terminie do
      20 stycznia 2023 roku..
     2. uzyskają łącznie największą liczbę punktów zgodnie z określonymi w Regulaminie.

      

      Lista z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie osobami zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły i projektu, a także na tablicy ogłoszeń w dniu 23 stycznia 2023r.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych