• Ruszyła rekrutacja do projektu

     nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052313

      

     • sprawowanie opieki praktyk podczas mobilności uczniów.

      

     Rozpoczynamy rekrutację do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052313 współfinansowanego przez Unię Europejską. 

     Adresatami projektu są:

     1. uczennice i uczniowie ZSCKR w Mokrzeszowie kształcący się na kierunkach:
     • technik agrobiznesu;
     • technik hodowca koni
     • technik żywienia i usług gastronomicznych,

     Zrekrutowani uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych praktykach zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii  w okresie 13.03.2023 – 24.03.2023 oraz 08.05.2023-19.05.2023. 

     1.  nauczyciele przedmiotów zawodowych  ZSCKR w Mokrzeszowie

     Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione: zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, program kulturowy.

     Przed odbyciem mobilności uczestnicy odbędą zajęcia przygotowawcze, a po powrocie

      z mobilności  wezmą udział w działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

      
     Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

     • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
     • uzupełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (część A i część B1) oraz wypełnić oświadczenia uczestnika i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

     W przypadku niepełnoletności kandydata formularz musi podpisać również jego rodzic/opiekun prawny,

     • wypełniony i potwierdzony formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – Elwiry Podhalicz  lub złożyć w sekretariacie szkoły, 

      okresie od 09.01.2023 do 19.01.2023

     Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji. dostępnym koordynatora projektu (Elwiry Podhalicz) oraz na stronie internetowej szkoły  w zakładce Projekty UE.

     Zapraszamy !

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych