• Załącznik Nr 1

    do Zarządzenia Nr 22/2020

    z dnia 04.09.2020r.

    Dyrektora

    ZSCKR w Mokrzeszowie

     

    Regulamin funkcjonowania

    Centrum Kształcenia Ustawicznego

    w

    Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

    im. W. Witosa

    w Mokrzeszowie

    w okresie rygorów i ograniczeń związanych z epidemią COVID-19

     

    I. Postanowienia ogólne.

    1. Regulamin ustala zasady funkcjonowania CKU w ZSCKR w Mokrzeszowie w okresie rygorów i ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 i ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia.
    2. Wszyscy słuchacze, nauczyciele i pracownicy oraz osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązani do jego przestrzegania.
    3. Przy wejściu do budynku głównego szkoły znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Świdnicy, oddziału zakaźnego szpitala w Wałbrzychu i służb medycznych.
    4. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do budynków szkoły muszą zdezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz zachowywać w miarę możliwości zasady dystansu społecznego.
    5. Zaleca się załatwianie spraw administracyjnych z wykorzystaniem telefonów oraz poczty mailowej.

    II. Organizacja zajęć w CKU.

     

    1. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej na terenie szkoły lub w innych miejscach ze względu na praktyczną naukę zawodu zgodnie z planem zajęć w ustalonych w planie gabinetach, pracowniach i pomieszczeniach.
    2. W budynku głównym szkoły drzwi środkowe służą do wejścia, a drzwi ewakuacyjne (po lewej stronie patrząc od frontu budynku), służą do wyjścia. Wchodząc
     i wychodząc ze szkoły należy zachowywać dystans społeczny.
    3. Zaleca się blokowanie zajęć, aby słuchacze nie musieli przemieszczać się pomiędzy gabinetami i pracowniami.
    4. Gabinety i pracownie są otwierane przed rozpoczęciem zajęć przez pracowników obsługi, a zamykane po ich zakończeniu. Nauczyciele nie pobierają kluczy.
    5. W uzasadnionych przypadkach związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Świdnickiego oraz sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły dyrektor w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
     w Świdnicy i organem prowadzącym – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi może podjąć decyzję o nauczaniu w innej formie na określony czas, co oznacza:
    1. nauczanie mieszane (hybrydowe) -  tj. organizowanie zajęć dla części słuchaczy (np. tylko jeden kurs), realizacja w formie stacjonarnej jedynie zajęć związanych z praktyczną nauką zawodu (zajęcia praktyczne, nauka jazdy  ciągnikiem).
     W przypadku konieczności wprowadzenia takiej formuły zostanie wydane odrębne zarządzenie wraz procedurą uszczegóławiającą.
    2. nauczanie zdalne – tj. zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych
     i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich słuchaczy. W przypadku konieczności wprowadzenia takiej formuły zostanie wydane odrębne zarządzenie wraz z procedurą uszegóławiającą.
    1. Nie wyklucza się organizacji wycieczek dydaktycznych związanych z realizacją zajęć praktycznych u partnerów szkoły lub w pracodawców branży rolniczej po wcześniejszym ustaleniu przez nauczyciela-kierownika wycieczki z kierownikiem praktycznej nauki zawodu wszystkich szczegółów organizacyjnych w oparciu
     o obowiązujące przepisy prawa i wytyczne związane z zapewnieniem optymalnego bezpieczeństwa epidemicznego słuchaczom (tu m.in.: miejsce docelowe wycieczki, środek komunikacji, miejsce zakwaterowania).
    2. Zajęcia nauki jazdy ciągnikiem odbywają się na placu manewrowym Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie oraz na drogach publicznych.
     Są realizowane w oparciu o indywidualne harmonogramy zapewniające ograniczenie kontaktu pomiędzy osobami szkolonymi. Nie ma możliwości korzystania przez osoby szkolone z poczekalni.
    3. W przypadku odbywania przez słuchaczy praktyk w ramach praktycznej nauki zawodu
     u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć
     z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
     w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

    III. Dyrektor.

     

    1. Dyrektor zapewnia:

    1. sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie
     z pomieszczeń szkoły, sprzętów, znajdujących się w salach;
    2. dozowniki płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków szkoły, internatu oraz stołówki;
    3. środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, w tym przyłbice dla nauczycieli, rękawiczki i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi;
    4. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz przy dozowniku z płynem;
    5. pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (pokój 128
     w internacie), zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk;
    6. pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika.

    2. Dyrektor w szczególności:

    1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
     z powierzonymi im obowiązkami (poprzez nadzór kierownika gospodarczego);
    2. dba o to, by w pomieszczeniach, w których spędzają czas uczniowie, nie było przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować;
    3.  komunikuje się na bieżąco z rodzicami telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów (poprzez nadzór wiecedyrektora ds. pedagogicznych)
    4. kontaktuje się z rodzicami telefonicznie w przypadku podejrzenia wystąpienia u ucznia choroby COVID-19 (poprzez nadzór wiecedyrektora ds. pedagogicznych);
    5. informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub pracownika;
    6. informuje organ prowadzący - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub pracownika;
    7. współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb;
    8. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;
    9. zapewnia organizację pracy szkoły, która zminimalizuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów oraz ich kontakt z pracownikami i osobami trzecimi.

     

    1. Słuchacze.

     

    1. Słuchacz może uczęszczać na zajęcia, jeśli jest zdrowy, nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    2. W drodze do placówki musi przestrzegać przepisów ogólnych obowiązujących
     w transporcie publicznym, w tym obowiązku zakrywania ust i nosa.
    3. Po wejściu do każdego budynku szkoły słuchacz musi zdezynfekować ręce.
    4. Zaleca się, aby słuchacze przy powitaniu zachowywali dystans społeczny oraz unikali grupowania.
    5. Słuchacza obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zwłaszcza po przyjściu
     do szkoły,
     przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
     z toalety
     ), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    6. Słuchacz musi posiadać własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku szkolnym. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    7. Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
    8. Słuchacz podczas zajęć w swojej grupie nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.
    9. Zaleca się, aby słuchacz podczas przerw na korytarzach miał zakryte usta i nos
     w miejscach, w których nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego.
    10. Słuchacz pozostawia odzież wierzchnią na wieszakach znajdujących się w każdym gabinecie/pracowni.
    11. Zaleca się, aby słuchacz w miarę możliwości spędzał czas przerw między zajęciami
     na świeżym powietrzu.
    12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej słuchacz powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
    13. W przypadku wystąpienia u słuchacza będącego na zajęciach niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
     z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
    14. Zawsze w przypadku wątpliwości słuchacz powinien zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
    15. Słuchacz wraca do CKU po skutecznym zakończeniu leczenia poświadczonym przez lekarza rodzinnego.
    16. Słuchacze są zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń nauczycieli w zakresie zasad sanitarnych.

    IV. Nauczyciele.

     

    1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej nauczyciel powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
    3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
     z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
    4. Zawsze w przypadku wątpliwości nauczyciel powinien zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
    5. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować dyrektora jako pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności
     w pracy.
    6. Dyrektor jako pracodawca w porozumieniu z nauczycielem ustali, czy nauczyciel może pracować zdalnie, w tym prowadzić zajęcia zdalne z uczniami i zachować prawo
     do 100% wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel nie może wykonać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia). Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien bezzwłocznie przekazać pracodawcy jak dzieje się w przypadku zwolnienia lekarskiego.
    7. Zaleca się, aby nauczyciel podczas prowadzenia zajęć używał środków ochrony osobistej w postaci przyłbicy lub maseczki.
    8. Podczas przerw na korytarzach nauczyciele powinni mieć założone przyłbice bądź maseczki.
    9. Nauczyciel podczas swoich zajęć powinien zorganizować pracę grupy tak,
     aby słuchacze na stałe mieli przydzielone miejsca/ stanowiska w danym gabinecie/pracowni.
    10. Po zakończeniu zajęć z daną grupą nauczyciel jest zobowiązany dokonać dezynfekcji pomocy dydaktycznych używanych na tych zajęciach.
    11. Po każdych zajęciach nauczyciel-instruktor dokonuje dezynfekcji ciągnika. Należy zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji fotela kierowcy, elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika, inne elementy ciągnika mające kontakt z dłońmi. Materiały użyte do odkażania należy umieścić w specjalnym worku będącym na wyposażeniu ciągnika.
    12. Podczas przerw pomiędzy zajęciami, a w razie konieczności także w trakcie zajęć nauczyciel jest zobligowany do wietrzenia pomieszczenia.
    13. Podczas dyżurów nauczyciel musi kontrolować zachowanie uczniów także pod kątem zachowania dystansu społecznego.
    14. Nauczyciel podpisuje się na liście obecności własnym długopisem.
    15. W przypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem słuchaczy, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kierownika praktycznej nauki zawodu lub dyrektora.

    V. Pracownicy szkoły.

    1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
    3. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
    4. Zawsze w przypadku wątpliwości pracownik szkoły powinien zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
    5. Pracownik, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować dyrektora jako pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności
     w pracy.
    6. Decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie
     o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia). Po otrzymaniu pisemnej decyzji
     o kwarantannie pracownik powinien bezzwłocznie przekazać ją pracodawcy jak dzieje się w przypadku zwolnienia lekarskiego.
    7. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami
     i nauczycielami.
    8. Pracownicy administracji są zobligowani do monitorowania ilości petentów przebywających w pomieszczeniach biurowych, aby zapewnić odpowiedni dystans społeczny. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dystansu, wówczas należy ograniczyć ilość osób do jednego petenta.
    9. Podczas załatwiania spraw z petentami pracownicy administracji powinni korzystać
     z maseczek.
    10. Po każdym petencie pracownicy administracji muszą zdezynfekować blaty i przybory piśmiennicze, z którymi miał kontakt petent.

    VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

    1. Codzienne prace porządkowe są objęte monitoringiem, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
    i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Wzór karty monitoringu stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

    2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
    i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

    3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

    4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

    5. Należy wietrzyć sale i części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

    6. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem zapewniającym właściwą dezynfekcję po każdym dniu zajęć.

    7. Maski lub rękawice jednorazowe powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników do ich wyrzucania. Stosuje się co do nich zalecenia wskazane na stronie internetowej GIS:https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

    VII. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u suchaczy, nauczycieli
    i pracowników szkoły.

     

    • Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u nauczyciela/pracownika szkoły
    1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora placówki.
    2. Jeśli objawy wystąpiły poza godzinami pracy, nauczyciel/pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
     z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
     a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
    3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik musi skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
    4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do zaleceń indywidualnych wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
    5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się
     do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
     https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
    6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy.

     

    • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u słuchacza/ nauczyciela/pracownika na terenie szkoły
    1. Wyznacza się pomieszczenie, tj. salę nr 2 w budynku głównym szkoły, zaopatrzone m.in. w środki ochrony, płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania choroby zakaźnej.
    2. W przypadku podejrzenia zakażenia u osoby należy wstrzymać wchodzenie do szkoły innych osób i powiadomić właściwą miejscową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy oraz stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
     i poleceń.
    3. Obszar, w którym przebywała zdiagnozowana osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe / klamki, poręcze, uchwyty itp./
    4. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia o wystąpieniu przypadków choroby zakaźnej Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy oraz organ prowadzący – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    5. W szkole znajduje się lista osób przebywających w placówce tym samym czasie,
     w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

     

     

     

     

     

     

     

     

   • Załączniki

     brak danych
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111
   • 74 850 87 00
 • Galeria zdjęć

   brak danych