• Nauczycielska rota

      29.09.2023

      28 września 2023r. w Warszawie podczas uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Panowie Marcin Stróżyk i Piotr Cichoński złożyli zgodnie z wymogami prawa oświatowego uroczyste ślubowanie przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest organem prowadzący naszą szkołę.

      Jeszcze raz gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów. (JM)

     • Sieciowanie

      28.09.2023

      We wtorek 26 września 202r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim”. Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski, który przywitał zaproszonych gości.
      W konferencji oprócz przedstawicieli Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW), przedstawicieli zespołu eksperckiego reprezentujący instytucje naukowo-badawcze – Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przedstawiciele jednostek samorządowych, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Lasów Państwowych, uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz przedstawiciele doradztwa rolniczego, a także inne osoby zainteresowane tematyką innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

      Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń, a także zaprezentowanie dostępnych narzędzi oraz innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim. Podczas konferencji uczniowie mieli okazję zapoznać się z tematyką planowana inwestycji wodnych, modelowaniem opadów oraz charakterystyką i wpływem na nasze zdrowie wodami leczniczymi dolnego śląska.

      Dostęp do danych i narzędzi przedstawił dr inż. Marcin Wdowikowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zaprezentował temat „Dane i narzędzia w planowaniu inwestycji wodnych”. Scharakteryzował dostępne na rynku narzędzia, pomocne podczas planowania i realizacji inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą. Szczawy, cieplice, solanki, czyli wody lecznicze na terenie Dolnego Śląska omówiła dr inż. Martyna Grzegorzek z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Opowiedziała o tym, czym są wody lecznicze, jakie właściwości chemiczne powinna posiadać woda, aby została uznana za leczniczą, a także na czym polega pozytywny wpływ wód leczniczych na organizm człowieka. O procesie modelowania opadów, konstrukcji modelu opadowego, systemach kanalizacyjnych oraz usprawnieniu odbioru wód opowiedziała mgr inż. Magda Wawrzyniak – absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiła modelowanie jako narzędzie wspomagające zarządzanie wodami opadowymi i systemami odwodnienia. 

      Kolejna konferencja w ramach operacji „Sieciowanie w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim” została zaplanowana na 17 października 2023r. w powiecie świdnickim.  (LP)

     • Mają swojego rzecznika

      28.09.2023

      Wśród naszej społeczności uczniowskiej w bieżącym roku szkolnym mamy 4 uczniów pochodzących z Ukrainy. 26 września 2023r. pani dyrektor Joanna Miłobóg powołała Tetianę Shybanovą, uczennicę klasy II technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na rzecznika, który będzie reprezentował tę grupę uczniów. Wszystkim życzymy, aby dobrze się czuli w naszej szkole. (MP, EM)

     • Zawodowcy w punkcie skupu

      26.09.2023

      26 września 2023 r. klasa II Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu wraz z nauczycielem Panią Moniką Kołakowską w ramach zajęć z kształcenia zawodowego odwiedziła punkt skupu roślin zbożowych i rzepaku Firmy ,,Agro – Krajan” - Marcin Krajewski w Mokrzeszowie. Uczniowie mieli okazję prześledzić drogę, jaką przechodzi materiał skupowy. Pierwszym elementem była waga elektroniczna. Cała klasa ważyła jedyne 1320 kg :) Drugi element do miejsce zsypowe i magazyny zbiorcze. Młodzież zapoznała się również z obsługą nowoczesnych urządzeń pomiarowych do analizy jakościowej nasion. Przeprowadzono analizę jakościową ziarniaków pszenicy i nasion rzepaku. Określono również stan zanieczyszczenia próby nasion. Wycieczka dydaktyczna była doskonałym uzupełnieniem wiadomości teoretycznych zdobytych na lekcjach w szkole. (Ko)

     • Profilaktyka uzależnień

      26.09.2023

      Realizując strategię profilaktyki antynikotynowej „NIE BĄDŹ WIĘŹNIEM WŁASNEGO WYBORU” 20 września 2023r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez Panią Barbarę Grobelną z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdnicy na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Dzięki wykorzystaniu alkogogli ochotnicy mogli również doświadczyć jak reaguje organizm, kiedy osoba jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Przeprowadzono badanie zawartości tlenku węgla w płucach smokelyzerem, dzięki czemu uczniowie dowiedzieli się jaki jest stan ich płuc. (MP, EM)

     • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z KRUS i PIP

      26.09.2023

      25 września 2023 r. w ramach cyklu szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, uczniowie klas pierwszych Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu i technik hodowca koni oraz klasy pierwszej Branżowej Szkoły I st. w zawodzie: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w szkoleniu pt. "Zapobieganie wypadkom przy pracy w rolnictwie”. Szkolenie przeprowadziły: Pani Urszula Dembińska - Kierownik PT KRUS w Świdnicy, Pani Lucyna Jabłonka - Inspektor PT KRUS w Świdnicy i Pani Joanna Bartosiak- Specjalista Oddziału PIP w Wałbrzychu.

      Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

      Na koniec spotkania został przeprowadzony test wiedzy o ,,BHP w rolnictwie”. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 15 pytań testowych zawartych w zestawie. Dla najlepszych uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów i byli uważni w czasie wykładów czekały cenne nagrody rzeczowe. (Ko)

      Miejsce I –   Emilia Rolla - klasa I CT – technik hodowca koni

      Miejsce II –  Julia Szydlarska – klasa I CT – technik hodowca koni

      Miejsce III -  Klaudia Badura – Klasa I CT – technik hodowca koni

     • Dobre początki

      26.09.2023

      Udało się we wrześniu przeprowadzić we wszystkich klasach pierwszych warsztaty integrująco-adaptacyjne. Warto zwrócić uwagę, że młodzież która przyszła do naszej szkoły potrafi dobrze się bawić, prezentuje poczucie humoru, ale także jest zdyscyplinowana i prawidłowo wchodzi w proponowane ćwiczenia. Jest to dobry prognostyk na start i rozwój w naszej szkole. Wychowawcy uczestniczący w warsztatach mieli okazję zarówno obserwować swoich uczniów, jak i wspólnie się z nimi bawić. (MP, EM)

     • Szkolenia zawodowców - projekt "START w PRZYSZŁOŚĆ"

      26.09.2023

      Za nami wakacyjne płatne staże uczniowskie w ramach realizacji projektu "Start w Przyszłość". Kolejna grupa 24 uczniów miała możliwość odbycia 160 - godzinnych stażu, który podniósł ich umiejętności praktyczne.

      We wrześniu rozpoczął się już oststni etap realizacji projektu - cykl szkoleń dla zawodów: technik hodowca koni i  technik agrobiznesu. Hodowcy koni odbyli szkolenie w zakresie "Dobrostan i fizjoterapia koni". Aktualnie realizują 4-poziomowe szkolenie JNTB z Panem Andrzejem Makacewiczem, a przed nimi jeszcze  "Werkowanie kopyt".  Uczniowie Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu niebawem rozpoczną szkolenia pt. "Rolnictwo precyzyjne” i "Obsługa dronów”.

      Uczestnicy  szkoleń otrzymują każdoroazowo certyfikat, który jest gwarancją zdobycia nowej wiedzy i umiejętności zawodowych.  Szkolimy się myśląc o przyszłości:)

      W projekcie ,,Start w Przyszłość” w sumie wzięło udział 100 uczniów i 7 nauczycieli. To duże wsparcie kształcenia zawodowego w naszej szkole. (Ko)

     • Młodzieżowa Rada Internatu wybrana

      19.09.2023

      18 września 2023 r. w Internacie odbyły się wybory zarządu Młodzieżowej Rady Internatu. Spośród  zgłoszonych kandydatów ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i  Skarbnika MRI w drodze demokratycznych wyborów wybrani zostali:

      Przewodniczący – Patryk Palac

      Zastępca przewodniczącego – Klaudia Ostrowska

      Sekretarz – Alicja Kantek

      Skarbnik  - Nikola Nowosiad

      Nowo wybranym przedstawicielom Młodzieżowej Rady Internatu życzymy owocnej pracy i samych sukcesów. 
      (wychowawcy internatu)

     • Rocznica bitwy pod Zadwórzem

      19.09.2023

      Z okazji 103 rocznicy bitwy pod Zadwórzem, zawnym polskimi Termopilami, na cmentarzu przy ul. Brzozowej w Świdnicy odbyły się uroczystości przygotowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Cześć bohaterskim Orlętom oddała też reprezentacja naszej szkoły towarzysząca sztandarowi. Pod wmurowaną w ścianę kaplicy pamiątkową tablicą zostały złożone kwiaty i zapalone znicze, a Pan Antoni Jadach - prezes świdnickiego okręgu TMLiKPW przypomniał, że obrońcy w heroiczny sposób obrali sobi ze cel opóźnienie podejścia wojsk bolszewickich do Lwowa położonego w odległości 33 km od wsi Zadwórze. Nierówna walka zakończyła się sukcesem operacyjnym wojsk polskich. (JM)

     • Witajcie w internacie:)

      13.09.2023

      12 września 2023 r. to dzień, w którym starsi wychowankowie internatu wraz wychowawcami przywitali w sposób szczególny uczniów z klas pierwszych. Wspólne ognisko, rozmowy, pieczenie kiełbasek oraz już tradycyjne odtańczenie Belgijki wszystkim sprawiło dużo radości i scaliło grupę, która w tym roku szkolnym jest bardzo liczna. Spotkanie miało na celu integrację wychowanków, zapoznanie z porządkiem dnia oraz regulaminem internatu. (MS)

     • Kiermasz używanych podręczników

      12.09.2023

      7 września 2023r. rozpoczął się w naszej szkole kiermasz używanych podręczników. Będzie trwał do końca miesiąca. Uczniowie mają możliwość kupienia i sprzedania używanych książek, które są wyłożone w bibliotece szkolnej. Kiermasz jest też okazją do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń miedzy uczniami. (Ku, MD)

     • Uczniowie uczą uczniów

      06.09.2023

      5 września 2023 r. miało miejsce podsumowanie działań w zrealizowanym w roku szkolnym 2022/2023 akredytowanym projekcie nr 2022-1-PL-01-KA121-VET-000052313 w ramach akcji 1  „Mobilność edukacyjna”, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie Erasmus +.  Budżet projektu wyniósł 53.136 EUR i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

      Społeczność szkolna kolejny raz miała okazję posłuchać o doświadczeniach uczestników projektu, obejrzeć ich efekty pracy w postaci książek i foto albumów, a także galerii wystawionej w holu szkoły.

      W projekcie wzięło udział 29 uczniów. Uczestnicy praktyk zagranicznych odbytych we Włoszech i w Grecji dzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z uczniami klas pierwszych podczas warsztatów pt.: „Uczniowie uczą uczniów”. Była to wspaniała okazja do uczenia się przez działanie.

      Uczniowie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zaprosili do wspólnego gotowania uczniów klasy pierwszej. Podczas warsztatów wspólnie przygotowywali potrawy kuchni włoskiej i greckiej według receptur zapisanych w zredagowanej przez uczestników książce z przepisami pt. Kuchnie Świata - „Kuchnia włoska” i „Kuchnia grecka”. Natomiast uczniowie technikum agrobiznesu odbywający praktyki zawodowe we Włoszech w gospodarstwie ekologicznym „Ella” zaprosili kolegów z pierwszej klasy do wspólnego przygotowania ogrodu ziołowego, w którym założyli ekologiczną uprawę ziół takich jak: mięta, melisa, tymianek, rozmaryn, szałwia, oregano czy kocimiętka.

      Piękna pogoda sprzyjała wspólnej pracy, podczas której uczestnicy dzielili się doświadczeniem zdobytym na praktykach zawodowych we Włoszech i Grecji. Efekty wspólnych działań mogli zobaczyć nauczyciele, rodzice, słuchacze KKZ, a także uczniowie starszych klas i reprezentaci społeczonści lokalnej. Warsztaty były wspaniałą okazją do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim ułatwiły integrację uczniom, którzy wraz z nowym rokiem wstąpili w mury naszej szkoły. (EP)

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

      04.09.2023

      4 września 2023r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Tym razem w składzie powiększonym o uczniów klas V technikum (pierwszy raz od lat po reformie systemu oświaty) oraz klasy I Branżowej Szkoły I stopnia. W gronie pedagogicznym także pojawili się nowi nauczyciele. 

      Po odśpiewaniu przaz całą społeczność szkolną hymnu państwowego, głos zabrała Pani Dyrektor Joanna Miłobóg, która powitała wszystkich zebranych kierując szczególnie ciepłe słowa do pierwszoklasistów. Pani Dyrektor nawiązała w swoim przemówieniu do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej podkreślając wagę bohaterstwa Polaków walczących na frontach i borykających się z codziennością w okupowanym kraju. Nadmieniła, że w świetle toczącej się za wschodnią granicą wojny szczególne znaczenie we współczesnym świecie pokój, bez którego nie ma poczucia bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. Wspomniała ponadto o 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej jako pierwszego w Polsce "ministerstwa" oświaty. W świetle cytatu "Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiąnąć" Pani Dyrektor życzyła zarówno uczniom, jak i nauczycielom, aby odważnie podejmowali się edukacynych wyzwań i odnosili sukcesy, które każdorazowo będą ubogacać ich samych i budować pozytywną opinię na temat szkoły.

      Za przygotowanie uroczystości odpowiadała klasa 2 MT wraz z wychowawcą Panem Piotrem Cichońskim. (JM)

     • Konferencja podsumowująca realizację projektu nr 2022-1-PL01-SCH 121-VET 000062349

      04.09.2023

      31 sierpnia 2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry nr 2022 – 1- PL01- SCH 121 – VET 000062349 w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna w programie Erasmus +.  Budżet projektu wyniósł 9.645 EUR i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję oprócz informacji podsumowujących projekt wysłuchać uczestników projektu, którzy dzielili się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, praktycznymi wnioskami oraz dobrymi praktykami zdobytymi podczas kursów, szkoleń czy odbywanego job shadowingu.

      W projekcie wzięło udział siedmiu nauczycieli.

      Pani Joanna Miłobóg  dyrektor szkoły dzieliła się swoim doświadczeniem z odbytego job shadowingu we Włoszech w  szkole „Scoule Paritarie Maestre PIE” w Rimini, panowie Krzysztof Hodel, Lesław Podhalicz i Marcin Stróżyk opowiedzieli o duńskim systemie kształcenia oraz obserwowanych lekcjach podczas pobytu w duńskiej szkole „Jordbrugets Uddannelsecenter Arhus” w Beder.

      Z kolei panie Monika Kołakowska, Elwira Podhalicz i pan Lesław Podhalicz zachęcali do kursu językowego na Malcie, który odbyli w najlepszej szkole językowej EC Malta.

      Zrealizowane mobilności były dla wszystkich uczestników ciekawym doświadczeniem, a przede wszystkim okazją do zdobycia nowych umiejętności, nawiązania kontaktów z nauczycielami ze szkół partnerskich. Pozwoliły na wymianę doświadczeń zawodowych, a przez to do wzbogaciły warsztat pracy kadry pedagogicznej, bo jak wszyscy wiemy nauczyciel w dzisiejszej szkole ma przed sobą dużo wyzwań. Stąd konieczność dodatkowego doskonalenia, aby jeszcze lepiej wpierać uczniów przy jednoczesnym myśleniu o tym, aby tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

      Uczestnicy projektu zaprosili uczestników spotkania na lekcje pokazowe, które odbędą się już od września. (EP)

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
    • 74 850 87 00
    • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
  • Galeria zdjęć

    brak danych