• Nasz nowy projekt "Akademia innowacji Smart Farming"

      27.05.2021

      Od 17 maja 2021 r. realizujemy innowacyjny projekt wprowadzający do Rolnictwa 4.0. Projekt realizowany jest w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

      Budżet projektu wynosi -  157. 686 zł

      Projekt zakłada wyjazd 20 uczniów i 2 opiekunów  w terminie 22 sierpnia – 4 września 2021 r. do „Green Academy” do Danii i obejmuje uczestnictwo w zajęciach formalnych i poza formalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum Agrobiznesu wybrani w drodze otwartej rekrutacji.  

      Tematyką przedsięwzięcia jest „rolnictwo precyzyjne” związane z postępem technicznym w zakresie systemów nawigacji, elektroniki i informatyki oraz wdrażaniu technologii opartej na automatyce i robotyce, w celu przygotowania polskiego rolnictwa do wyzwania, jakim jest Europejski Zielony Ład”. Kierunek przyszłego rozwoju rolnictwa ma istotny wpływ na wymagane kwalifikacje i kompetencje absolwentów w zakresie nowych technologii, automatyzacji i cyfryzacji.

      Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u 20 uczniów, które  zapewniają wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy i przygotują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i rolnictwa precyzyjnego. 

      Uczniowie podczas mobilności trwającej 10 dni będą mieli kontakt z nowatorskimi rozwiązaniami wykorzystywanymi w zrównoważonym rolnictwie. Będzie to dla młodzieży okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nauki, technologii i inżynierii, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wdrożenie rewolucji „Rolnictwa 4.0”.

      Uczniowie będą doskonalili umiejętności związane z nawożeniem przy uzyciu systemu satelitarnego GPS i GNSS. Nauczą się posługiwać dronami, które także moga być wykorzystywane w zakresie precyzyjnego nawożenia, oprysku i siewu oraz równoległego prowadzenia maszyn. Będą tworzyli mapy topograficzne, śledzili  stanu gleby w celu precyzyjnego siewu i stosowania odpowiedniej ilości nawozu. Odwiedzą innowacyjne gospodarstwa duńskie oraz wezmą udział w wycieczce dydaktycznej do firmy „AgroIntelli” (https://www.agrointelli.com/) specjalizującej się w dystrybucji robotów wykorzystywanych w uprawach polowych.

      (EP) 

     • "Etyka w technologii i internecie" - webinarium dla uczniów

      27.05.2021

      W poniedziałek 31 maja w godzinach 15.00 - 17:00 w ramach szczytu cyfrowego ONZ odbędzie się międzynarodowe - webinarium na temat etyki w technologii i internecie. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Do udziału w wydarzeniu zachęca wszystkich uczniów Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty.

      Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje:

      "Drodzy uczestnicy Konsultacji!

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium przeznaczonym dla młodego pokolenia, pt. "Etyka w technologii i internecie", organizowanego w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ, które odbędzie się 31 MAJA 2021 R. W G. 15-17. Udział w wydarzeniu jest darmowy, wymagana rejestracja

      DOWIECIE SIĘ MIĘDZY INNYMI:

      • Co na temat sztucznej inteligencji myślą doradca rządu egipskiego, polski doradca OECD i minister Piotr Mazurek?
      • Dlaczego najpopularniejszy robot na świecie zgodził się przyjąć zaproszenie na wydarzenie?
      • Co polska młodzież ma wspólnego ze etyczną sztuczną inteligencją?

      Podczas wydarzenia przedstawiciele Youth IGF opowiedzą o tym, jak zaangażować się w globalnych ruch Youth IGF a także wspólnie z entuzjastami z całego świata tworzyć propozycje zmian legislacyjnych oraz rządowych projektów w zakresie technologii i internetu.Wśród prelegentów znajdą się m.in. Robert Kroplewski - pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds. etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan - doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz przedstawiciele ONZ. 

      Organizatorami konferencji są Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Youth IGF Poland oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, we współpracy z TrendHouse.org. Wydarzenie odbędzie się po angielsku."

      Link do rejestracji: https://bit.ly/3yChVlO

      Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/igf2021/droga-do-igf-2021---konferencja-etyka-w-technologii

      (JM)

     • Kolejny maraton zawodów już za nami!

      04.05.2021

      Nasi uczniowie z klas technikum w zawodzie technik hodowca koni w dniach 29 – 30 kwietnia oraz 02 maja 2021r.  jak zwykle z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością brali udział w obsłudze Zawodów Jeździeckich we Wszechstronnym Konkursie Konie Wierzchowego w Morawie Strzegom Spring Open II. 

      Uczniowie otrzymywali zadania i instrukcje do wykonania każdego dnia. Można stwerdzić, że praktyka robi swoje. Wszystkie obowiązki należące do młodzieży przy pracach porządkowych, obsłudze komputerów podczas konkursu ujeżdżenia, przy asyście sędziowskiej na parkurach, wideofilmowaniu na przeszkodach crossowych, współpraca z sędziami, komisarzami zawodów to czynności, które nasza młodzież doskonali za każdym razem i  podczas udziału w kolejnych zawodach wykonują pewniej, świadomiej i odpowiedzialniej. 

      Udział w zawodach, szczególnie w okresie nauki zdalnej, pozwala uczniom rozwijać swobodnie zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności w różnych obszarach związanych z jeździectwem, hodowlą i sportem konnym. Uczestnictwo w asyście jest nie tylko, za każdym razem, nowym doświadczeniem, ale daje możliwość poczucia prawdziwej atmosfery profesjonalnych zawodów WKKW, poznania najlepszych na świecie zawodników i koni.

      Czas spędzony na zawodach WKKW w okresie majówki stwarzał również młodym ludziom możliwość aktywnego przeżywania narodowych świąt majowych na łonie przyrody, w atmosferze polskich barw i przynależności narodowej. (JH)

     • Realizujemy projekt "START W PRZYSZŁOŚĆ":)

      04.05.2021

      OPIS PROJEKTU 

      Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

      Projekt dedykowany jest dla 70 Uczniów/Uczennic i 7 Nauczycieli/Nauczycielek. 

      Efektem wsparcia będzie podniesienie przez Uczniów/Uczennice kompetencji oraz umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. Działania zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego oraz zapewnieniem w Szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. 

      Planowany okres realizacji: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

      Wartość projektu: 593 696,25 zł

      Dofinansowanie: 501 416,81 zł  otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

      Formy wsparcia: 

      • staże uczniowskie, 

      • szkolenia/warsztaty/kursy, targi, wyjazdy na Uczelnię Wyższą,

      • doposażenie pracowni zawodowych.

      CEL GŁÓWNY

      Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic (44K) i 7 Nauczycieli/Nauczycielek (3K) oraz doposażenie 4 pracowni kształcenia zawodowego Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy  we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 1

      Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 60 Uczniów/Uczennic  (37K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży uczniowskich.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 2

      Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń, kursów i warsztatów specjalistycznych.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 3

      Dostosowanie 4 pracowni kształcenia zawodowego do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 4

      Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 7 Nauczycieli/Nauczycielek.

      CELE - PODSUMOWANIE

      Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. 

      Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej oferty Szkoły skierowanej do Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek. Działania przyczynią się do wyposażenia Uczniów/Uczennice w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.  

      CZYTAJ TEŻ: START_W_PRZYSZLOSC_STRONA_INTERNETOWA_(1).pdf​​​​​​​

     • Szkolny Quiz o Konstytucji 3 Maja

      04.05.2021

      Zgodnie z tradycją postanowiliśmy upamiętnić 230 - rocznicę uchwalenia najważniejszego aktu prawa w naszym kraju. 29 maja klasy drugie wzięły udział w Szkolnym Quizie o Konstytucji 3 Maja. Pytania dotyczyły m. in. dzieła Jana Matejki, które powstało w 100- lecie uchwalenia pierwszej ustawy zasadniczej w Europie. Było też o nowatorskim charakterze tego źródła prawa, o trójpodziale władz, prawach dla mieszczaństwa oraz miast, objęciu opieką chłopów oraz o powołaniu Straży Praw, w skład której wchodzili odpowiednicy dzisiejszych ministerstw, przede wszystkim spraw wewnętrznych i zagranicznych oraz skarbu. Oto wyniki naszego konkursu:

      I miejsce: Weronika Czarnik 10 pkt.

      II miejsce ex aequo:  Daria Zima, Paulina Szychowska 9 pkt.

      III miejsce: Laura Welzman 8 pkt.

      Gratulujemy! (AS)

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
    • 74 850 87 36
    • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
    • 74 850 87 00
    • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
  • Galeria zdjęć

    brak danych