• Nasz nowy projekt "Akademia innowacji Smart Farming"

      27.05.2021

      Od 17 maja 2021 r. realizujemy innowacyjny projekt wprowadzający do Rolnictwa 4.0. Projekt realizowany jest w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

      Budżet projektu wynosi -  157. 686 zł

      Projekt zakłada wyjazd 20 uczniów i 2 opiekunów  w terminie 22 sierpnia – 4 września 2021 r. do „Green Academy” do Danii i obejmuje uczestnictwo w zajęciach formalnych i poza formalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum Agrobiznesu wybrani w drodze otwartej rekrutacji.  

      Tematyką przedsięwzięcia jest „rolnictwo precyzyjne” związane z postępem technicznym w zakresie systemów nawigacji, elektroniki i informatyki oraz wdrażaniu technologii opartej na automatyce i robotyce, w celu przygotowania polskiego rolnictwa do wyzwania, jakim jest Europejski Zielony Ład”. Kierunek przyszłego rozwoju rolnictwa ma istotny wpływ na wymagane kwalifikacje i kompetencje absolwentów w zakresie nowych technologii, automatyzacji i cyfryzacji.

      Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych u 20 uczniów, które  zapewniają wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy i przygotują do wdrożenia we własnych gospodarstwach nowoczesnych technologii i rolnictwa precyzyjnego. 

      Uczniowie podczas mobilności trwającej 10 dni będą mieli kontakt z nowatorskimi rozwiązaniami wykorzystywanymi w zrównoważonym rolnictwie. Będzie to dla młodzieży okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie nauki, technologii i inżynierii, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wdrożenie rewolucji „Rolnictwa 4.0”.

      Uczniowie będą doskonalili umiejętności związane z nawożeniem przy uzyciu systemu satelitarnego GPS i GNSS. Nauczą się posługiwać dronami, które także moga być wykorzystywane w zakresie precyzyjnego nawożenia, oprysku i siewu oraz równoległego prowadzenia maszyn. Będą tworzyli mapy topograficzne, śledzili  stanu gleby w celu precyzyjnego siewu i stosowania odpowiedniej ilości nawozu. Odwiedzą innowacyjne gospodarstwa duńskie oraz wezmą udział w wycieczce dydaktycznej do firmy „AgroIntelli” (https://www.agrointelli.com/) specjalizującej się w dystrybucji robotów wykorzystywanych w uprawach polowych.

      (EP) 

     • "Etyka w technologii i internecie" - webinarium dla uczniów

      27.05.2021

      W poniedziałek 31 maja w godzinach 15.00 - 17:00 w ramach szczytu cyfrowego ONZ odbędzie się międzynarodowe - webinarium na temat etyki w technologii i internecie. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Do udziału w wydarzeniu zachęca wszystkich uczniów Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty.

      Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje:

      "Drodzy uczestnicy Konsultacji!

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium przeznaczonym dla młodego pokolenia, pt. "Etyka w technologii i internecie", organizowanego w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ, które odbędzie się 31 MAJA 2021 R. W G. 15-17. Udział w wydarzeniu jest darmowy, wymagana rejestracja

      DOWIECIE SIĘ MIĘDZY INNYMI:

      • Co na temat sztucznej inteligencji myślą doradca rządu egipskiego, polski doradca OECD i minister Piotr Mazurek?
      • Dlaczego najpopularniejszy robot na świecie zgodził się przyjąć zaproszenie na wydarzenie?
      • Co polska młodzież ma wspólnego ze etyczną sztuczną inteligencją?

      Podczas wydarzenia przedstawiciele Youth IGF opowiedzą o tym, jak zaangażować się w globalnych ruch Youth IGF a także wspólnie z entuzjastami z całego świata tworzyć propozycje zmian legislacyjnych oraz rządowych projektów w zakresie technologii i internetu.Wśród prelegentów znajdą się m.in. Robert Kroplewski - pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds. etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan - doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz przedstawiciele ONZ. 

      Organizatorami konferencji są Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Youth IGF Poland oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, we współpracy z TrendHouse.org. Wydarzenie odbędzie się po angielsku."

      Link do rejestracji: https://bit.ly/3yChVlO

      Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/igf2021/droga-do-igf-2021---konferencja-etyka-w-technologii

      (JM)

     • Kolejny maraton zawodów już za nami!

      04.05.2021

      Nasi uczniowie z klas technikum w zawodzie technik hodowca koni w dniach 29 – 30 kwietnia oraz 02 maja 2021r.  jak zwykle z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością brali udział w obsłudze Zawodów Jeździeckich we Wszechstronnym Konkursie Konie Wierzchowego w Morawie Strzegom Spring Open II. 

      Uczniowie otrzymywali zadania i instrukcje do wykonania każdego dnia. Można stwerdzić, że praktyka robi swoje. Wszystkie obowiązki należące do młodzieży przy pracach porządkowych, obsłudze komputerów podczas konkursu ujeżdżenia, przy asyście sędziowskiej na parkurach, wideofilmowaniu na przeszkodach crossowych, współpraca z sędziami, komisarzami zawodów to czynności, które nasza młodzież doskonali za każdym razem i  podczas udziału w kolejnych zawodach wykonują pewniej, świadomiej i odpowiedzialniej. 

      Udział w zawodach, szczególnie w okresie nauki zdalnej, pozwala uczniom rozwijać swobodnie zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności w różnych obszarach związanych z jeździectwem, hodowlą i sportem konnym. Uczestnictwo w asyście jest nie tylko, za każdym razem, nowym doświadczeniem, ale daje możliwość poczucia prawdziwej atmosfery profesjonalnych zawodów WKKW, poznania najlepszych na świecie zawodników i koni.

      Czas spędzony na zawodach WKKW w okresie majówki stwarzał również młodym ludziom możliwość aktywnego przeżywania narodowych świąt majowych na łonie przyrody, w atmosferze polskich barw i przynależności narodowej. (JH)

     • Realizujemy projekt "START W PRZYSZŁOŚĆ":)

      04.05.2021

      OPIS PROJEKTU 

      Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

      Projekt dedykowany jest dla 70 Uczniów/Uczennic i 7 Nauczycieli/Nauczycielek. 

      Efektem wsparcia będzie podniesienie przez Uczniów/Uczennice kompetencji oraz umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. Działania zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego oraz zapewnieniem w Szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy. 

      Planowany okres realizacji: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

      Wartość projektu: 593 696,25 zł

      Dofinansowanie: 501 416,81 zł  otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

      Formy wsparcia: 

      • staże uczniowskie, 

      • szkolenia/warsztaty/kursy, targi, wyjazdy na Uczelnię Wyższą,

      • doposażenie pracowni zawodowych.

      CEL GŁÓWNY

      Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic (44K) i 7 Nauczycieli/Nauczycielek (3K) oraz doposażenie 4 pracowni kształcenia zawodowego Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy  we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 1

      Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 60 Uczniów/Uczennic  (37K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży uczniowskich.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 2

      Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń, kursów i warsztatów specjalistycznych.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 3

      Dostosowanie 4 pracowni kształcenia zawodowego do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

      CEL SZCZEGÓŁOWY 4

      Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 7 Nauczycieli/Nauczycielek.

      CELE - PODSUMOWANIE

      Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania zawodowego i potrzeb Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców. 

      Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej oferty Szkoły skierowanej do Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek. Działania przyczynią się do wyposażenia Uczniów/Uczennice w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy.  

      CZYTAJ TEŻ: START_W_PRZYSZLOSC_STRONA_INTERNETOWA_(1).pdf​​​​​​​

     • Jak szybko minęły te cztery lata...

      30.07.2021

      W piątek 30 kwietnia 2021r. ostatni raz zadzwonił dzwonek dla uczniów klas IV. I choć na pewno są rocznikiem, który wiele doświadczył podczas tych czterech lat edukacji (strajk nauczycieli, pandemia), to już teraz można stwierdzić, że ci młodzi ludzie ukończyli nie tylko szkołę w Mokrzeszowie, ale i odebrali naukę w szkole życia, co w pełni przygotowało ich do dorosłości.

      Uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, z zachowaniem covidowych rygorów sanitarnych. Jak zawsze pojawili się odświętni ubrani absolwenci, rodzice, nauczycile oraz uczniowie klas młodszych. Już na początku apelu emocje były spore, polały sie łzy wzruszenia. To wszystko za sprawą przekazania sztandaru szkoły kolejnemu rocznikowi przez starszych kolegów. Nowy chorąży pocztu - Piotr Wilczak wraz z asystą: Karoliną Pieciuk i Klaudią Ostrowską przyjęli sztandar z rąk Pani Dyrektor, która następnie odebrała ślubowanie od absolwentów. 

      Po przemówieniu Pani Miłobóg przyszedł czas na wręczenie nagród i dyplomów. Jak zawsze pierwsi otrzymali świadectwa uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem, tj. Nikola Zarzycka, Oliwia Wierzbicka i Weronika Kulesza. Nie zabrakło też podziękowań i kwiatów ze strony absolwentów. Całość zakończył program artysztyczny przygotawany przez uczniów klasy III PTM. 

      Wszystkim asolwentom roku 2021 życzymy powodzenia, realizacji wszystkich życiowych planów i zamierzeń, spełnienia marzeń oraz szczęścia w życiu osobistym. Do zobaczenia:)

    • Funkcjonowanie szkoły od 4 do 9 maja
     • Funkcjonowanie szkoły od 4 do 9 maja

      08.02.2021

      1. Klasy 1PTM, 1CT, 2MT, 2M4, 2PTC, 2P4C i 3 PTM rozpoczynają praktykę zawodową zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

      2. Klasa 3CT realizuje kształcenie zawodowe praktyczne STACJONARNIE 4 maja (wtorek) - lekcja 3-8 (indywidualne gospodarstwo rolne w Mokrzeszowie). Pozostałe zajęcia prowadzone są on-line.

      3. Zajęcia nauki jazdy konnej dla klasy 3CT odbywają zgodnie z tygodniowym indywidualnym harmonogramem jazd (zajęcia dla klasy 2PTC w podanym terminie są zawieszone).

      4. Zajęcia nauki jazdy ciągnikiem dla klasy 3CT odbywają się zgodnie z tygodniowym indywidualnym harmonogramem.

      5. Zajęcia teoretyczne dla słuchaczy KKZ odbywają się on-line (platforma Moodle). ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBĘDĄ SIĘ STACJONARNIE W SZKOLE zgodnie z planem. Nauka jazdy ciągnikiem będzie realizowana według indywidualnych harmonogramów.

      Joanna Miłobóg

      Dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie

     • Szkolny Quiz o Konstytucji 3 Maja

      04.05.2021

      Zgodnie z tradycją postanowiliśmy upamiętnić 230 - rocznicę uchwalenia najważniejszego aktu prawa w naszym kraju. 29 maja klasy drugie wzięły udział w Szkolnym Quizie o Konstytucji 3 Maja. Pytania dotyczyły m. in. dzieła Jana Matejki, które powstało w 100- lecie uchwalenia pierwszej ustawy zasadniczej w Europie. Było też o nowatorskim charakterze tego źródła prawa, o trójpodziale władz, prawach dla mieszczaństwa oraz miast, objęciu opieką chłopów oraz o powołaniu Straży Praw, w skład której wchodzili odpowiednicy dzisiejszych ministerstw, przede wszystkim spraw wewnętrznych i zagranicznych oraz skarbu. Oto wyniki naszego konkursu:

      I miejsce: Weronika Czarnik 10 pkt.

      II miejsce ex aequo:  Daria Zima, Paulina Szychowska 9 pkt.

      III miejsce: Laura Welzman 8 pkt.

      Gratulujemy! (AS)

     • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      30.04.2021

      Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczennice z klasy I CT (technikum w zawodzie technik hodowca koni) Konstytucja_3_Maja.pptx

      Trzeba pamiętać, że polska majówka skupia w sobie trzy ważne daty historyczne.

       3 Maja to najważniejsze dla Polaków święto upamiętniające w tym roku 230- rocznicę uchwalenia Konstytucji . Doszło do tego podczas obrad Sejmu Wielkiego, 4-letniego, który obradował w latach 1788-1792 i był próbą ratowania ojczyzny. Głosowanie nad konstytucją odbyło się pod nieobecność posłów z obozu hetmańskiego, którzy byli zwolennikami dotychczasowego porządku „złotej wolności” szlacheckiej. Akt konstytucji przyjęto w atmosferze zamachu stanu, przez aklamację. Do archikatedry św. Jana miał być wniesiony król oraz Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek litewski. Wydarzeniu towarzyszyły skandowane przez tłum warszawiaków hasła „wiwat król, wiwat szlachta, wiwat wszystkie stany”!

      Dni poprzedzające nasze narodowe święto to 1 Maja, Międzynarodowy Dzień Pracy, przez lata kojarzony z pochodami i zgromadzeniami, w których udział był obowiązkowy. Geneza święta jest jednak związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy, którą rozpoczęły na ulicach Chicago tysiące pracowników, w tym emigranci z Polski. Pierwsze obchody Święta Pracy odbyły się już w 1890 roku. Były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, którym prawa pracownicze były szczególnie bliskie. 

      2 Maja to w tym roku data związana z 17 rocznicą wstąpienia Polski w struktury UE. Ale szczególnie bliskie naszemu sercu jest obchodzone w ten dzień Święto Flagi. Pamiętajmy o nim wszyscy  i… wywieśmy flagę, tym samym śwętując patriotycznie wszystkie majowe daty. (AS)

     • Uczeń klasy 2M4 w finale ogólnopolskiego konkursu matematycznego "Sapere aude"

      28.04.2021

      Oskar Beudo zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego konkursu matematycznego "Sapere aude" organizowanego przez ZSCKR w Jabłoniu pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znalazł się w grupie 65 osób uzyskując wysoki wynik 85% (średni wynik mieścił się w przedziale 60%–65%)..

      Należy wspomnieć, że z naszej szkoły oprócz Oskara do wcześniejszego II etapu zakwalifikowali się również: Aleksandra Piłat z klasy 1PTM, Eryk Kobylański  z klasy 2MT, Karolina Łukasik z klasy 2PTC. To dobry wynik biorąc pod uwagę, że w I etapie konkursu brało udziłał aż 357 uczniów z 28 szkół z całej Polski, którzy rozwiązywali rozmaite zagadki logiczne i matematyczne.

      Gratulajemy Oskarowi i życzymy powodzenia podczas zmagań finałowych. (SG)

     • Morawa Strzegom Spring Open

      22.04.2021

      W dniach 15-18.04.2021r. nasi uczniowie technikum w zawodzie technik hodowca koni uczestniczyli w Międzynarodowych Zawodach Jeździeckich WKKW w Morawie Strzegom Spring Open. Mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz trudnych warunków pogodowych, intensywnych opadów deszczu ze śniegiem, niskiej temperatury i dużej wilgotności powietrza, uczennice oraz i ich rodzice (!) udowodniły swoją postawą i zaangażowaniem, że pasja do koni i zdobywanie wiedzy na ich temat nie stanowi dla nich żadnych przeszkód. 

      Praca uczennic i zdobywanie przez nie nowych doświadczeń, polegała głównie w części ujeżdżeniowej na asyście sędziowskiej, a w części crossowej na kontroli, monitoringu i pomiarze czasu zawodników na danej przeszkodzie terenowej. Udział młodzieży w asyście podczas zawodów był kolejnym powodem do doskonalenia umiejętności i wiedzy w zawodzie technik hodowca koni.

      Współpraca szkoły z OJ Stragona ułatwia uczniom nabyciem kompetencji zawodowych, społecznych, językowych, a także za każdym razem, daje możliwość spędzenia miłego czasu w gronie rówieśników oraz  profesjonalnych jeźdźców i koni. 

      Kolejne zawody już za dwa tygodnie i wszyscy uczniowie zgłosili chęć udziału w ich obsłudze, co świadczy, że chcą wiedzieć na temat koni jak najwięcej i wiążą przyszłość z tym zawodem. (JH)

     • KRAJOWE DNI POLA 2021

      20.04.2021

      Tegoroczne Krajowe Dni Pola 2021 odbędą się stacjonarnie w dniach 19 i 20 czerwca 2021 w Minikowie pod hasłem: "Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Będzie to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przy współpracy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat nad imprezą objął Pan Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem wydarzenia jest prezentacja nie tylko odmian roślin uprawnych, ale również systemów ochrony, nawożenia, nawadniania, różnych technologii uprawy, systemów wspomagania decyzji rolników, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.

      Osoby, które nie będą mogły przyjechać do Minikowa, będą mogły śledzić wydarzenie online, poprzez relację na żywo dostępną na stronie internetowej Krajowych Dni Pola oraz w mediach społecznościowych.

      Krajowe Dni Pola 2021 gwarantują także możliwość zdobycia cennej wiedzy podczas telekonferencji zaplanowanych od 14 do 17 czerwca 2021 r. W ramach  telekonferencji zaplanowano debaty oraz cykle bloków tematycznych.

      Wszelkich informacji na temat wydarzenia udziela Komisarz Krajowych Dni Pola – pan Dawid Skotnicki, tel. 723-692-565, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl   (Ko)

      Więcej na https://dnipola.kpodr.pl/?p=4633                                                                                                              

     • UCZYMY ZDALNIE - MOŻNA NAS ODWIEDZAĆ REALNIE

      01.03.2021

      Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 można przyjeżdżać do naszej szkoły, zwiedzić bazę dydaktyczną, zobaczyć miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu, a także można spotkać małe grupki uczniów, którzy realizują zajęcia związane z doskonaleniem umiejętności praktycznych w poszczególnych zawodach. 

      Proszę pamiętać - wszystkie drogi prowadzą do Mokrzeszowa!

      Zapraszamy rodziców, opiekunów i młodzież. (EM,MP)

      ONI JUŻ Z NAMI SĄ :)

     • ZSCKR w Mokrzeszowie w TVP3

      08.04.2021

      W piątek 9 kwietnia o godz. 11:15 i o godz. 17.15 (powtórka) w TVP3 zostanie wyemitowany odcinek programu "Szkoła z zawodem" przygotowany przez Telewizję Polską na zlecenie MRiRW. W cyklicznych audycjach nadawanych do 4 czerwca ostatecznie zaprezentuje się 59 szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy do oglądania! 

    • Wyniki egzaminu zawodowego styczeń/luty 2021
     • Wyniki egzaminu zawodowego styczeń/luty 2021

      23.03.2021

      31 marca 2021 r. od godziny 10.00 w PORTALU ZDAJĄCEGO dostępne będą wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie dla osób przystępujących do w/w egzaminu w Sesji 1 ZIMA, styczeń/luty 2021.

      Wobec powyższych w terminie od 24 do 30 marca 2021 r. będzie można kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły (tel.74/850-87-36) w celu pobrania: kodu aktywacyjnego, linku aktywacyjnego oraz loginu użytkownika, umożliwiających zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO w dniu 31 marca 2021 r. od godziny 10.00.

      Uczeń/Słuchacz/Absolwent po zalogowaniu się do PORTALU ZDAJĄCEGO:

      • Wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu utworzenia nowego hasła

      • Wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskania informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów

      Osoby, które nie odczytają wyników w PORTALU ZDAJACEGO będą miały możliwość ich uzyskania wyłącznie telefonicznie w sekretariacie szkoły 1 kwietnia w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszej weryfikacji tożsamości. (Ko)

     • Wyniki szkolnego konkursu na zakładkę do książki

      30.03.2021

      Biblioteka szkolna w dniach 04.03. - 22.03. 2021r. zorganizowała konkurs na zakładkę do książki, którego celem było: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Uczniowie wykonywali prace dowolną techniką plastyczną. Przy ocenie zakładek brana była pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i estetyka.

      Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że laureatkami konkursu zostały Aniela Winiarczyk (kl. IV PTM) oraz Ewelina Nackiewicz (kl. I CT).

      Na lauretki już czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwyciężczyniom gratulujemy. (EJ)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 58-160 Świebodzice
   • szkola@mokrzeszow.edu.pl
   • 74 850 87 36
   • Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice Świebodzice Poland
   • 74 850 87 00
   • ePUAP: zsckrmokrzeszow1
 • Galeria zdjęć

   brak danych